ocena ogólna - INFRASTRUKTURA I GOSPODARKA KOMUNALNA


Sytuacja Gminy na tle grupy porównawczej -
INFRASTRUKTURA I GOSPODARKA KOMUNALNA

Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2017 r.


KRÓTKA OCENA GMINY

Duże znaczenie, w tym obszarze, ogrywa aktywność gminy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację zadań infrastrukturalnych. Pracownicy Urzędu Gminy w Lubinie, z dużą skutecznością, pozyskiwali bezzwrotne dofinansowanie zewnętrzne na realizację zadań infrastrukturalnych. Znajduje to potwierdzenie w wartościach prezentowanych wskaźników. Otóż wartość pozyskanych dotacji na drogi publiczne w przeliczeniu na mieszkańca dla 2021 r. (wyznaczona jako średnia z 3 poprzednich lat) wyniosła 115,97 zł podczas gdy wartość tego wskaźnika dla 2019 r. wyniosła 28,85 zł (wyliczone jako średnia dla lat 2017-2019). Ma to przełożenie również na wysokość realizowanych wydatków inwestycyjnych w zakresie infrastruktury drogowej. Wskazać również należy, że na tle gmin o podobnych uwarunkowaniach rozwoju Gmina Lubin ma sprzyjającą sytuację pod względem rentowności systemu gospodarowania odpadami. Aktywności ze strony władz gminy w obszarze związanym z infrastrukturą i gospodarką komunalną wymaga awaryjność sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz koszt zagospodarowania odpadów. Z analizy wynika, że Gmina Lubin ponosi jedne z wyższych kosztów dopłat do publicznego transportu drogowego. Jest to jednak konsekwencją celowo podejmowanych decyzji przez władze gminy, bowiem Gmina Lubin w całości finansuje zbiorową komunikację publiczną na swoim terenie, która to z kolei jest w całości organizowana przez Starostwo Powiatowe w Lubinie. Jest to działanie skierowane bezpośrednio dla mieszkańców.Wskaźniki w obszarze
INFRASTRUKTURA I GOSPODARKA KOMUNALNA