DEMOGRAFIA

Liczba mieszkańców na koniec 2021 r.

16 304

+2,23%

do roku 2020

Źródło danych- GUS

801

Zameldowania na 

pobyt stały

445

Wymeldowania 

pobytu stałego

148

Liczba 

urodzeń

162

Liczba 

zgonów

W 2021 r. w Gminie Lubin liczba ludności wynosiła 16.304. Jest to wzrost o 2,23% w stosunku do roku poprzedniego. Na wzrost liczby ludności, znaczący wpływ miała przewaga liczby osób meldujących się na pobyt stały nad osobami dokonujących wymeldowania z pobytu stałego. Liczba urodzeń spadła o 13, a liczba zgonów wzrosła o 18 względem roku 2020. Spowodowało to nieznaczną przewagę liczby zgonów nad liczbą urodzeń w 2021 r.

Struktura demograficzna i zmiany ostatnich lat

Dynamika zmian liczby mieszkańców