DEMOGRAFIA


Liczba mieszkańców na koniec 2021 r.

16 075

+0,79%

do roku 2020

Źródło danych- GUS


801

Zameldowania na

pobyt stały

445

Wymeldowania

pobytu stałego

148

Liczba

urodzeń

162

Liczba

zgonówW 2021 r. w Gminie Lubin liczba ludności wynosiła 16.075. Jest to wzrost o 0,79% w stosunku do roku poprzedniego. Na wzrost liczby ludności, znaczący wpływ miała przewaga liczby osób meldujących się na pobyt stały nad osobami dokonujących wymeldowania z pobytu stałego. Liczba urodzeń spadła o 13, a liczba zgonów wzrosła o 18 względem roku 2020. Spowodowało to nieznaczną przewagę liczby zgonów nad liczbą urodzeń w 2021 r.Struktura demograficzna i zmiany ostatnich lat