OCENA OGÓLNA - DEMOGRAFIA


Sytuacja Gminy na tle grupy porównawczej - DEMOGRAFIA

Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2017 r.


KRÓTKA OCENA GMINY

Z punktu widzenia oceny demograficznej gminy należy wskazać, że na tle gmin należących do grupy porównawczej Gmina Lubin w 2021 r. była liderem pod względem wysokości uzyskiwanych wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Wysokość uzyskanych wpływów z tytułu udziału w PIT na mieszkańca była niemal najwyższa w grupie porównawczej. Należy również zwrócić uwagę na sprzyjającą sytuację gminy w porównaniu do gmin o podobnych uwarunkowaniach rozwoju pod względem wskaźnika przyrostu naturalnego, salda migracji oraz udziału mieszkańców w wieku poprodukcyjnym w ogóle mieszkańców gminy. Pod względem demograficznym, sytuacja Gminy Lubin w 2021 r. na tle gmin należących do grupy porównawczej wypada bardzo dobrze.Wskaźniki w obszarze DEMOGRAFIA