BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE


Wydatki zrealizowane w ramach bezpieczeństwa publicznego w 2021 r.

1 022 642

-9,66%

do roku 2020W roku 2021 Gmina Lubin przeznaczyła 1.022.642,43 zł na wydatki związane z bezpieczeństwem publicznym. Znaczną część środków gmina przeznaczyła na finansowe wsparcie i refundację działań OSP (787.118,78 zł). W ramach wydatkowanych środków 490.080,80 zł przeznaczono na zadania o charakterze inwestycyjnym. Kierunki wydatkowania środków w ramach bezpieczeństwa publicznego w 2021 r. przedstawiono poniżej.


Bezpieczeństwo w Gminie Lubin w 2021 r.DZIAŁALNOŚĆ Ochotniczych straży pożarnychGmina Lubin zapewnia gotowość bojową jednostkom OSP realizując wyznaczone zadania wynikające z ustawy o ochotniczych strażach pożarnych. Na terenie Gminy działa 9 jednostek OSP oraz 2 Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze:

 • OSP Czerniec,

 • OSP Gorzyca,

 • OSP Krzeczyn Wielki,

 • OSP Księginice,

 • OSP Niemstów (w tym Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza),

 • OSP Raszowa,

 • OSP Raszówka (w tym Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza),

 • OSP Szklary Górne,

 • OSP Zimna Woda.

OSP Niemstów, Księginice oraz Zimna Woda od kilku lat są wpisane i działają w strukturach „Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego”. Gmina Lubin zapewnia gotowość bojową tych jednostek finansując z budżetu:

 • polisy ubezpieczeniowe imienne dla strażaków-ratowników biorących udział w działaniach ratowniczych;

 • badania lekarskie okresowe dla strażaków-ratowników biorących udział w działaniach ratowniczych;

 • ubezpieczenia podstawowe OC samochodów specjalnych pożarniczych oraz AC;

 • ekwiwalent za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym;

 • zaopatrzenie strażaków w umundurowanie i inne środki ochrony indywidualnej;

 • przegląd urządzeń;

 • bieżące drobne naprawy, konserwacje, przeglądy samochodów;

 • koszty paliwa i innych materiałów pędnych;

 • zakup nowych samochodów specjalnych dla jednostek OSP.


Na działalność bieżącą OSP w budżecie gminy na rok 2021 przeznaczono kwotę 367.795,24 zł (w tym pięciu jednostkom (Gorzyca, Księginice, Niemstów, Raszowa, Raszówka przyznano dotację w wysokości 6.000,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie jednostki w umundurowanie lub sprzęt niezbędny do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych, ekstremalnych zjawisk atmosferycznych lub awarii technicznych). Ogółem 30.000,00 zł. Zakupiono między innymi sprzęt, wyposażenie, umundurowanie strażackie.


W zakresie wydatków majątkowych, rozbudowano remizę w OSP Zimna Woda o część administracyjno-socjalną (407.338,40 zł), zakupiono i zamontowano garaż blaszany w OSP Czerniec, zakupiono przyczepkę Temared typ 9 dla OSP Niemstów, OSP Raszowa pozyskała od KGHM Polska Miedź SA lekki samochód Nissan Nawara.


Zdjęcie przedstawia rusztowanie przy budynku.
Zdjęcie przedstawia budynek z białą elewacją.


Strażacy OSP współpracowali z Ośrodkiem Kultury Gminy Lubin, sołtysami, radami sołeckimi, szkołami, parafiami. Brali udział w uroczystościach organizowanych z okazji rocznic państwowych. Bardzo pomocni byli i okazali duże wparcie w pandemicznych i codziennych sprawach. W ubiegłym roku z powodu zagrożenia epidemiologicznego odwołane były wszelkie turnieje i zawody sportowo-pożarnicze, strażacy brali jednak czynny udział w ćwiczeniach organizowanych przez Komendę PSP, wspierali gminne akcje promocji szczepień i przeprowadzili liczne akcje i pogadanki prewencyjne. Dla przykładu, OSP Raszówka po pandemicznej przerwie zorganizowała festyn pod hasłem „Bezpieczne wakacje”, Turniej piłkarski drużyn OSP, zabawę sylwestrową, ognisko noworoczne.


Z inicjatywy Wójta Gminy Lubin zorganizowano konkurs „Strażak Roku 2020 Gminy Lubin”, tytuł nadawany jest dla druhny i druha za szczególne zaangażowanie i osiągnięcia w danym roku kalendarzowym. Warto dodać, że jednostka z OSP Gorzyca w plebiscycie Gazety Wrocławskiej zdobyła I miejsce w Powiecie Lubińskim i tytuł „Jednostka OSP roku 2021” . Druhom za zaangażowanie, społeczną działalność przyznaje się na odznaki, medale i wyróżnienia. Medal honorowy im Bolesława Chomicza otrzymał:

 • dh Jan Pietruszka (OSP Czerniec) - medal honorowy im Bolesława Chomicza;

 • dh Marcin Trafidło (OSP Krzeczyn Wielki) - Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa,

 • 5 druhów otrzymało odznaki Strażak Wzorowy (Krzeczyn Wielki, OSP Gorzyca - 4 druhów),

 • dh OSP Czerniec otrzymali znaczące odznaczenia: Złoty Krzyż Floriana.


Zdjęcie osób trzymających statuetki w formie strażaka.
Laureaci konkurs „Strażak Roku 2020 Gminy Lubin


Wszystkie jednostki posiadają samochody ratowniczo-gaśnicze (1 ciężki, 4 średnie, 6 lekkich, 1 specjalny operacyjny). W 2021 r. jednostki brały udział w 278 działaniach ratowniczo-gaśniczych (w tym 104 pożary, 174 razy miejscowe zagrożenia). Poprzez swoje wyszkolenie i wyposażenie OSP są wielkim wsparciem w czasie działań ratowniczych dla zawodowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie.


278

Liczba zdarzeń / akcji ratowniczych OSP w 2021 r.

104

Liczba zdarzeń / akcji pożarniczych OSP w 2021 r.

174

Liczba zdarzeń / akcji ratowniczych dotyczących miejscowych zagrożeń w 2021 r.


Zdjęcie przedstawia strażaków usuwających powalone drzewo.
Zdjęcie przedstawia strażaków usuwających powalone drzewo w nocy.
Zdjęcie strażaka przecinającego piłą gałąź drzewa.
Zdjęcie strażaków gaszących pożar.
Zdjęcie wozów strażackich.
Zdjęcie strażaków.