sprawy społeczne oraz zdrowie


REALIZOWANE PROGRAMY Związane z POMOCĄ SPOŁECZNĄ I ZDROWIEMRealizacja zadań związanych z sprawami społecznymi, rodziną oraz zdrowiem stanowi odzwierciedlenie działań podejmowanych na podstawie polityk programów i strategii przyjętych przez władze Gminy Lubin. Do najważniejszych z nich należą:

   • Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Lubin na lata 2018-2023;

   • Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2020-2023;

   • Program Wspierania Rodziny w Gminie Lubin na lata 2019-2021;

   • Program Działań na rzecz Osób Starszych w Gminie Lubin na lata 2019-2025;

   • Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021;

   • Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021.

Dokładniejszy opis wskazanych powyżej programów znajduje się w części raportu poświęconej Realizowanym Politykom, Programom i Strategiom.WARTOŚĆ zrealizowanych wydatków w ramach pomocy społecznej i wsparcia rodziny:

29 580 256
+3,85%
do roku 2020Wzrost poziomu wydatków na pomoc społeczną i wsparcie dla rodziny w 2021 r. wynika z kontynuowania działań Gminy Lubin związanych z wsparciem materialnym dla mieszkańców. Warto zauważyć, że w odniesieniu do 2020 r., zauważalny jest wzrost liczby dzieci. Znajduje to odzwierciedlenie w wartości wypłaconych świadczeń wychowawczych. Dla porównania można wskazać, że w 2020 r. na ten cel wydatkowano 20,04 mln zł, podczas gdy w 2021 r. wydatki te wyniosły 20,84 mln zł. W 2021 r. dokonywano wypłaty świadczeń wychowawczych na podstawie wniosków złożonych w roku 2020. Rozpatrywano również wnioski na nowonarodzone dzieci.


25 513 599

Wartość wypłaconych świadczeń społecznych

2 283 813

Wydatki na bieżące utrzymanie GOPS

112 965

Wartość zadań związanych z usługami opiekuńczymi


Świadczenia wsparcia materialnego w 2021 r.

Przyczyny korzystania z pomocy społecznej w 2021 r.

Zakres pomocy społecznej obejmował zadania określone w ustawie o pomocy społecznej. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wykonywał także zadania wynikające z innych aktów prawnych m.in. z ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

W 2021 r. wykonywanie najistotniejszych działań w zakresie pomocy społecznej można było pogrupować według pięciu obszarów:

 • systemu finansowego wsparcia rodzin;

 • pomocy w długotrwałej lub ciężkiej chorobie;

 • likwidacji barier funkcjonalnych dla osób niepełnosprawnych;

 • ograniczaniu skutków bezrobocia;

 • przeciwdziałaniu uzależnieniom.

Najczęściej występującymi powodami korzystania z pomocy społecznej w Gminie Lubin w 2021 r. były ubóstwo, niepełnosprawność oraz długotrwała lub ciężka choroba. Należy przy tym zaznaczyć, że rodzina mogła korzystać z pomocy z powodu różnych przesłanek jednocześnie (ta sama rodzina mogła być ujęta w tabeli w pozycjach ubóstwo, bezrobocie i długotrwała lub ciężka choroba). Aby uzyskać pomoc ze strony GOPS rodzina lub osoba ubiegająca się o pomoc musi spełnić co najmniej dwie przesłanki tj. po pierwsze dochód osoby lub rodziny nie może przekroczyć kryterium ustawowego, po drugie musi wystąpić co najmniej jedna przesłanka, o której mowa w ustawie o pomocy społecznej.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wspiera osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Dla porównania warto dodać, że w 2021 r. powody korzystania z pomocy społecznej były podobne do występujących rok wcześniej, choć zauważalny jest nieznaczny wzrost rodzin liczby potrzebujących wsparcia w 2021 r. W 2021 r. świadczeniami pieniężnymi objęto 106 rodzin, a niepieniężnymi 74 rodziny. Pracę socjalną świadczono wobec 613 rodzin.

Gminny OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Obecna struktura organizacyjna Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest odpowiedzią na diagnozowane na przestrzeni wielu lat potrzeby środowiska lokalnego, określone w oparciu o analizę i ocenę występujących zjawisk, powodujących zapotrzebowanie na różne formy wsparcia. Łącznie na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2021 r. GOPS wydatkował 29.068.490,87, z czego 25.509.925,11dotyczyło zadań zleconych, a 3.558.565,76 zł stanowiło zadania własne gminy.

W trakcie 2021 r. GOPS kompleksowo realizował zadania własne oraz zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej. Dodatkowo, pozyskano środki ze źródeł zewnętrznych w ramach ogłaszanych konkursów i programów tj. "Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa", "Programu asystent rodziny na rok 2021", czy "Usługi 75+. Ponadto, w ramach prowadzonej działalności statutowej GOPS w swojej bieżącej pracy realizował projekty socjalne i działania środowiskowe.


wybrane zadania realizowane w ramach integracji społecznej i wsparcia rodziny w 2021 r.


Akademia Senioralna Gminy Lubin 2021

W 2021 r. do projektu zapisało się 150 osób. Akademia wystartowała 15 marca zajęciami z języka angielskiego. W marcu udało się jeszcze zrealizować zajęcia stacjonarnie na basenie oraz nordic walking w Oborze. Niestety z powodu pandemii COVID-19 Ośrodek Kultury Gminy Lubin musiał zawiesić te zajęcia. Dlatego, innowacyjnym pomysłem na kontynuowanie pracy z seniorami było łączenie się z nimi za pomocą platformy internetowej ZOOM, dzięki której seniorzy mieli możliwość aktywnego uczestniczenia w zajęciach. W 2021 r. z nauki języka angielskiego seniorzy korzystają aż dwa razy w tygodniu, oprócz tego prowadzone są zajęcia z nauki języka francuskiego, obsługi smartfona i nowego projektu jakim są warsztaty rozwoju. Ten rodzaj zajęć ma na celu wzmocnienie pracy mózgu, rozwijanie swoich pasji i zainteresowań, kreatywnego myślenia oraz diety wzmacniającej pamięć.

Więcej na temat Akademii Senioralnej przedstawiono w zakładce Działalność kulturalna.


Zdjęcie przedstawia ręce seniorów.

Usługi opiekuńcze

19 października 2021 r. Rada Gminy Lubin przyjęła uchwałę, zmniejszającą odpłatność ponoszoną przez podopiecznych za usługi opiekuńcze. Podjęcie tej decyzji, inicjowanej przez Wójta Tadeusza Kielana, wynikało z faktu, że w GOPS zaobserwowano tendencję do rezygnacji z tej formy pomocy z powodu wysokich kosztów. Dlatego zdecydowano o zmianie odpłatności, co powinno być korzystniejsze dla większej liczby osób potrzebujących wsparcia. Po wejściu w życie nowej uchwały koszty realizacji usług pozostały na niezmienionym poziomie, natomiast zmniejszono odpłatność ponoszoną przez podopiecznych.


Rada Seniorów Gminy Lubin

W trakcie 2021 r., odbyły się trzy posiedzenia Rady Seniorów Gminy Lubin na których podjęto trzy uchwały. Ponadto Rada Seniorów uczestniczyła w projekcie "Przestrzeń aktywności obywatelskiej seniorów", który realizowano z Fundacją Ekologiczną "Zielona Akcja" z Legnicy. Celem projektu jest podniesienie aktywności i integracji seniorów po pandemii. W ramach projektu mają być przeprowadzone dwie inicjatywy, "Na przekór wirusowi 2021" oraz "Seniorzy rozwijają skrzydła 2022". W wyniku współpracy z Fundacją Ekologiczną "Zielona Akcja" z Legnicy Seniorzy z Gminy Lubin wzięli udział w szkoleniu "Obywatelska szkoła seniora" poświęconemu aktywizacji seniorów z lokalnych środowisk oraz ponoszeniu jakości działania Rad Senioralnych.

Nieformalna grupa z Pieszkowa pod nazwą "Szydełkowa Reaktywacja" wzięła udział w XII Lokalnym Konkursie Grantowym "Działaj lokalnie i ekologicznie" i pozyskała pieniądze na realizację projektu społecznego "Kordonkowy Szlak", do realizacji którego zaprosiła Radę Seniorów Gminy Lubin. Wspólnie zrobiono na szydełkach kolorowe, wełniane opaski, którymi zostały udekorowane drzewa na szlaku.

Realizując plan pracy Seniorów Gminy Lubin na 2021 r. zorganizowana została wycieczka do Geoparku Łuk Mużakowa na którą wybrało się 48 osób w wieku 50+ z terenu gminy Lubin.

Przedstawicielki Rady Seniorów Gminy Lubin Janina Mucha i Alicja Maćkowiak uczestniczyły w I Dolnośląskim Forum Rad Senioralnych, które zorganizowano w Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze.

Spotkanie Rady Seniorów Gminy Lubin.
Zdjęcie przedstawia Janinę Muchę i Alicję Maćkowiak uczestniczące w I Dolnośląskim Forum Rad Senioralnych


Wolontariat

Z okazji przypadającego 5 grudnia 2021 r. Międzynarodowego Dnia Wolontariusza, Wójt Tadeusz Kielan uhonorował Janinę Muchę, Cecylię Szwedo oraz Agnieszkę Świrską tytułami "Wolontariusz Roku Gminy Lubin". To wyróżnienie przyznawane w gminie od 2012 r. dla osób, które swoją aktywnością wolontarystyczną podejmują działania w dowolnym obszarze życia społecznego, a w szczególności w dziedzinie: oświaty, kultury, sportu, zdrowia, ekologii, bezpieczeństwa, pomocy społecznej oraz działają na terenie Gminy Lubin i na rzecz jej mieszkańców. Na przestrzeni ostatnich lat uhonorowano tym tytułem w sumie 29 osób.

Zdjęcie przedstawia kobietę.
Zdjęcie przedstawia dzieci ze złożonymi dłońmi.
Zdjęcie przedstawia kobietę trzymającą tacę z wypiekami.zdrowieOchrona zdrowia to sektor, który często nie charakteryzuje się wysokimi wydatkami, ale pomimo tego, zakres realizowanych zadań pozostaje zróżnicowany. Podstawowe obowiązki gminy w tym zakresie zostały zawarte w ustawie o samorządzie gminnym, która wskazuje, iż zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy, wśród których uwzględnia się m.in. sprawy ochrony zdrowia. Jednakże szczegółowe kompetencje określają także inne akty prawne, zwłaszcza ustawy, które dotyczą przedsięwzięć związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii.

Corocznymi przedsięwzięciami realizowanymi przez gminę były zadania określone w ramach programów rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Celem głównym programów jest ograniczenie zdrowotnych i społecznych skutków wynikających z zażywania narkotyków, nadużywania napojów alkoholowych i używania innych środków psychoaktywnych poprzez podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości mieszkańców Gminy Lubin oraz prowadzenie skoordynowanych działań profilaktycznych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych. Dla potrzeb opracowania tych programów, w listopadzie 2019 r. przeprowadzono w gminie anonimowe badania ankietowe wśród 103 dorosłych mieszkańców gminy oraz 151 uczniów klas 4-8 ze szkół podstawowych. Najistotniejszym zagrożeniem społecznym w oczach dorosłych mieszkańców uważane jest uzależnienie od alkoholu oraz wyjazdy za granicę w poszukiwaniu pracy. Najmniejszym zagrożeniem dla społeczności lokalnej jest przestępczość i bezdomność.

Rok 2021 był rokiem szczególnym ze względu epidemię koronawirusa. Nowe zjawiska - nauka i praca zdalna, przebywanie w niewielkiej przestrzeni mieszkań, stres wynikający z obawy o zdrowie i życie oraz o byt materialny spowodowały, że sytuacja pandemii jest dla większości osób sytuacją trudną także psychologicznie, ponieważ dostosowanie się do tej nowej sytuacji wymaga radzenia sobie z wieloma przykrymi emocjami i codziennymi uciążliwościami. Zjawiska te stanowią dodatkowe wyzwanie dla realizacji gminnych programów rozwiązywania problemów społecznych. Z tego względu, gmina zwiększa więc dostępność pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem oraz udziela rodzinom, w których występują problemy, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. Prowadzona jest także profilaktyczna działalność informacyjna i edukacyjna w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży.

Łączne wydatki w ochronie zdrowia w 2021 r. wyniosły blisko 320 tys., w tym najwyższą kwotę wydatkowano w zakresie przedsięwzięć dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. W głównej mierze skupiały się one na zwiększeniu dostępności do instytucji wspomagających proces leczenia oraz rehabilitacji osób nadużywających substancji psychoaktywnych i ich rodzin, a także na poprawie skoordynowanych działań profilaktycznych, informacyjnych, edukacyjnych i szkoleniowych.


Zdjęcie przedstawia sprzęt do diagnostyki kardiologicznej.

inwestycje w ośrodek zdrowia

Gmina Lubin sfinansowała zakup wyposażenia medycznego dla Ośrodka Zdrowia w Raszówce. Mając na uwadze zabezpieczenie jak najlepszych warunków do przechowywania szczepionek, w 2021 r. zakupiono chłodziarkę laboratoryjną absorpcyjną Dometic DS 301H. Dostarczony został także nowoczesny sprzęt do diagnostyki kardiologicznej. Urządzenie dokonuje pomiaru rytmu oraz częstości pracy serca, co jest bardzo ważne w sytuacjach zagrożenia życia ostrym epizodem sercowo-naczyniowym.

Zakup oraz przeszkolenie personelu medycznego sfinansowano w całości z budżetu Gminy Lubin. Tego rodzaju inwestycje są nieocenionym wsparciem małych, wiejskich przychodni.


Pomoc w depresji

We współpracy samorządów, KGHM i wyspecjalizowanych terapeutów, w zagłębiu miedziowym ruszył Program Przeciwdziałania Depresji. To kompleksowa oferta pomocy wszystkim, którzy zmagają się z depresją i jej symptomami. Można anonimowo uzyskać poradę, konsultacje, wziąć udział w terapii, czy też zyskać fachową wiedzę podczas specjalnych spotkań i warsztatów. Dzięki powyższemu działaniu, zorganizowany w lutym 2021 r. w zagłębiu miedziowym Tydzień Walki z Depresją, został rozszerzony o działania, które potrwają znacznie dłużej. W ramach Programu Przeciwdziałania Depresji, w październiku 2021 r. zorganizowano Miesiąc Zdrowia Psychicznego.

Program "W depresji nie jesteś sam".


Mądre leczenie to szybszy powrót do zdrowia!

W 2021 r. Gmina Lubin została partnerem Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej "Mądre leczenie to szybszy powrót do zdrowia!" organizowanej przez PASMI - Polski Związek Producentów Leków bez Recepty, we współpracy ze Stowarzyszeniem MANKO-Głosem Seniora, pod patronatem honorowym Ministerstwa Zdrowia, Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Akcja pt. "Mądre leczenie to szybszy powrót do zdrowia" ma na celu wsparcie pacjentów i lekarzy w odpowiedzialnym stosowaniu i nie nadużywaniu leków. W ramach partnerstwa Gmina Lubin otrzymała certyfikat potwierdzający udział w kampanii oraz 200 zestawów przygotowane przez PASMI, zawierających wykaz przyjmowanych produktów i pudełko na leki. Pakiety pozwolą seniorom przechowywać oraz regularnie spisywać listę przyjmowanych produktów, zarówno leków, jak i suplementów diety czy też wyrobów medycznych.


Przebieg AKCJI SZCZEPIEŃ

Rok 2021 był kolejnym, w którym mieszkańcy Gminy Lubin zmagali się z epidemią choroby COVID-19. Z tego względu, podjęto działania zmierzające do zapewnienia mieszkańcom dostępności do usług w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia. W związku z realizacją Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w 2021 r. na terenie Gminy Lubin dostępne były punkty, w których wykonywano szczepienia przeciwko COVID-19.

Działania wójta, radnych oraz pracowników gminnych instytucji skupiały się na stworzeniu możliwości do zaszczepienia przeciw COVID-19 oraz zaangażowania w akcję promocyjną szczepień przeciw COVID-19. W ramach podjętych wysiłków zapewniono prowadzenie telefonicznego punktu potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko SARS-CoV-2, a także wsparto organizację mobilnych punktów szczepień, działających w trakcie Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego "Świat pod Kyczerą" w miejscowości Lisiec oraz zorganizowany przy Festiwalu Kapusty i Pieroga w Księginicach. Ponadto, gmina pomagała w realizacji zadań związanych z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Efektem podjętych działań było zaszczepienie ponad 8 tys. mieszkańców Gminy Lubin.

Festiwal "Świat Pod Kryczerką".
Zdjęcie namiotu Punkt Szczepień Przeciw COVID-19.
Zdjęcie osób siedzących przy stoliku z drukarką.
Zdjęcie przedstawia strzykawke.
Zdjęcie plakatu "W Gminie Lubin Szczepimy się i wygrywamy".

Na rzecz ochrony zdrowia, w 2021 r. podjęte zostały również inne działania obejmujące współpracę z organizacjami pozarządowymi. Dzięki temu kontynuowano realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej.