REALIZOWANE POLITYKI, PROGRAMY I STRATEGIE


Niniejsza część przedstawia podsumowanie najważniejszych zadań wykonywanych w 2021 r. przez Gminę Lubin w związku z realizacją lokalnych polityk, programów i strategii.


Spośród wielu uchwał rady gminy stanowiących o kierunkach realizacji lokalnych polityk, programów i strategii, w pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na Strategię Rozwoju Gminy Lubin na lata 2015-2030, która jest dokumentem o charakterze strategicznym, wyznaczającym główne kierunki rozwoju gminy.


Istotna część zadań wójta w 2021 r. związana była z realizacją i wdrożeniem działań zaplanowanych w licznych dokumentach o charakterze programowym i strategicznym, w tym programom dedykowanym konkretnym zadaniom własnym.



35


dokumentów i programów strategicznych gminy było realizowanych w 2021 r.,




w tym:




3

z obszaru

ochrony środowiska

4

z obszaru

pomocy społecznej

15

o charakterze

ogólnym

(w tym 12 Sołeckich Strategii Rozwoju Wsi)


3

z obszaru

ładu przestrzennego

3

z obszaru

gospodarki komunalnej

2

z obszaru

ochrony zdrowia

2

z obszaru oświaty



1

z obszaru rewitalizacji


2

z obszaru

gospodarki mieszkaniowej i energetycznej


Krótki opis realizacji



programy o charakterze ogólnym


STRATEGIA ROZWOJU GMINY LUBIN NA LATA 2015-2030

Podstawa prawna: Strategia została przyjęta do realizacji na mocy Uchwały Nr XXVI/149/2015 Rady Gminy Lubin z dnia 9 grudnia 2015 r.

Cel: Niniejszy dokument, poprzez powiązanie bezpośrednio z budżetem gminy oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, jest jednym z ważniejszych instrumentów działania władz samorządowych. Poszczególne zapisy strategii są odzwierciedleniem aktualnych potrzeb gminy oraz wskazują kierunek działań lokalnych w ujęciu długofalowym. Kluczowym elementem strategii rozwoju jest wizja, która określa docelowy obraz gminy w przyszłości.

Realizacja w 2021 r.: Dokument pn. „Strategia Rozwoju Gminy Lubin na lata 2015-2030” zawiera szczegółowy opis jej wdrażania do 2022 r. (kiedy to zakończone zostanie wydatkowanie środków w ramach unijnej perspektywy 2014-2020) oraz strategiczną perspektywę do 2030 r. Określone w nim zostały następujące 3 ogólne cele rozwoju:

Cel ogólny 1: Zrównoważone wykorzystanie zasobów przyrodniczych, środowiskowych i kulturowych na rzecz rozwoju gminy.

Cel ogólny 2: Rozwój gospodarczy gminy w oparciu o przedsiębiorczość mieszkańców i partnerską współpracę z kluczowymi podmiotami gospodarczymi, w tym KGHM Polska Miedź S.A.

Cel ogólny 3: Aktywne włączenie obywateli w rozwój gminy oraz zapewnienie mieszkańcom satysfakcjonującego poziomu jakości życia.

Na potrzeby realizacji strategii do każdego z celów ogólnych przypisano cele szczegółowe, dla których określony został plan operacyjny, obejmujący priorytetowe zadania do realizacji wraz z ich okresem realizacji.

W roku 2021, czyli w szóstym roku obowiązywania przedmiotowego dokumentu strategicznego, pogłębiono stopień realizacji jego celów szczegółowych, w szczególności takich jak:

 • Działania na rzecz zachowania, rewitalizacji, renowacji i odtworzenia obiektów zabytkowych, np.:

     • realizacja programu dotacyjnego, wspierającego zachowanie, rewitalizację, renowację lub odtworzenia obiektów zabytkowych.

 • Dążenie do utrzymania odpowiedniego stanu infrastruktury oczyszczania ścieków, kanalizacyjnej i wodociągowej:

     • realizacja, przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Gminy Lubin, działań ujętych w „Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych PGKGL na lata 2019-2023”;

     • realizacja inwestycji w ramach budżetu Gminy Lubin (kontynuacja zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej aglomeracji Lubin w miejscowości Chróstnik”).

 • Stworzenie efektywnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi (usprawnianie systemu gospodarki odpadami komunalnymi poprzez wdrażanie nowych regulacji prawnych - zgodnie z treścią uchwał Rady Gminy Lubin dotyczących tego zagadnienia podejmowanych w roku 2021);

 • Rozbudowa i poprawa jakości dróg przebiegających przez gminę, w tym również budowa chodników i oświetlenia ulicznego (przebudowa i rozbudowa dróg publicznych różnych kategorii i dróg wewnętrznych zgodnie z planami inwestycyjnymi i możliwościami budżetowymi);

 • Realizacja gminnego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi (zgonie z treścią uchwały podjętej w tym zakresie na rok 2021.);

 • Doskonalenie systemu wsparcia dla innych inicjatyw społecznych (rady sołeckie, Koła Gospodyń Wiejskich, zespoły artystyczne, etc.):

    • kontynuacja realizacji wydzielonego w budżecie Gminy Lubin Funduszu Sołeckiego - w roku 2021 przeznaczono na ten cel 1.241.150,99 zł,

    • zorganizowanie szkolenia on-line dla społeczności gminy z zakresu aplikowania o środki w ramach Programu „Działaj Lokalnie”, wsparcie merytoryczne w ramach telefonicznego dyżuru eksperckiego oraz opracowanie poradnika; w ramach naboru wniosków w 2021 r. zostały złożone 4 projekty z terenu Gminy Lubin, w tym:

        • Na operację pn. „Kordonkowy szlak” dla realizatora Szydełkowa Reaktywacja przyznano 6.000,00 zł

        • Projekty „Na łonie natury - integracja i edukacja w zielonej szkole” Stowarzyszenia Pro Humanitatis oraz „Wrzesień dla rodziny” Stowarzyszenia Pomocy Słowianom Zachodnim pozostały na liście rankingowej, po wyczerpaniu alokacji środków konkursowych

        • W ramach dotacji na ścieżkę tematyczną „Działaj lokalnie i ekologicznie” Koło Gospodyń Wiejskich w Czerniec otrzymało wsparcie 3.000,00 zł na projekt pn. „W zgodzie z naturą” oraz innych szereg działań prowadzonych na terenie poszczególnych wsi przez Ośrodek Kultury Gminy Lubin (w roku 2021 działania te były ograniczone ze względu na nadal panującą w kraju pandemię COVID-19);

 • Budowa, modernizacja i doposażenie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz wspieranie działań w tym zakresie (przeprowadzono szereg działań inwestycyjnych w zakresie budowy i modernizacji obiektów sportowo-rekreacyjnych, rozbudowy placów zabaw, siłowni plenerowych, wiat rekreacyjnych itp.), realizacja finansowego wsparcia działań prowadzonych przez kluby sportowe na terenie gminy; ponadto wystąpiono z wnioskiem do PROW w ramach inicjatywy LEADER o dotację na modernizację ogólnie dostępnego boiska rekreacyjnego w Szklarach Górnych w ramach projektu pn. „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego na terenie sportowo-rekreacyjnym w miejscowości Szklary Górne w Gminie Lubin”;

 • Budowa, modernizacja i doposażenie infrastruktury kulturalnej (OK GL, biblioteka, świetlice, etc.) -m.in. kontynuowano budowę świetlicy wiejskiej i garaży OSP w Krzeczynie Wielkim, wystąpiono z wnioskiem do PROW w ramach inicjatywy LEADER o dotację na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Gogołowicach w ramach projektu pn. „Wsparcie infrastruktury kulturalnej w Gogołowicach”;

 • Doskonalenie gminnego transportu publicznego - kontynuowana jest idea bezpłatnego transportu publicznego na terenie Gminy Lubin, działalność w tym zakresie rozszerzono o linię 512 w kierunku Ścinawy;

 • Rozbudowa i modernizacja infrastruktury - przystanki, oświetlenie, etc (zadanie realizowane jest na bieżąco zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami i możliwościami budżetowymi gminy).

Realizacja Strategii Rozwoju Gminy Lubin oraz jej założeń i celów wykonywana była w 2021 r. z wykorzystaniem środków z budżetu Gminy Lubin, a także poprzez liczne programy, dokumenty strategiczne czy projekty dofinansowywane ze źródeł zewnętrznych (w tym także ze środków UE) w różnych dziedzinach.

Składane w roku 2021 przez referat KM wnioski o dofinansowania to:

I. RPO WD 2014-2020 (środki UE) 2 projekty dotyczące działań edukacyjnych w szkołach podstawowych w Gminie Lubin:

 • „Nauka kluczem do sukcesu - wsparcie dla szkół podstawowych Gminy Lubin” dla szkół w Raszówce i Siedlcach

 • „Szkoła możliwości - wsparcie szkół podstawowych w Gminie Lubin” dla szkół w Szklarach Górnych, Krzeczynie Wielkim i Niemstowie

Oba wnioski rozpatrzone pozytywnie: w 2021 r. ujęte zostały na liście rankingowej, w 2022 r. przyznano dofinansowanie

II. PROW 2014-2020 (środki UE) 2 projekty w ramach LEADER-a:

 • „Wsparcie infrastruktury kulturalnej w Gogołowicach”;

 • „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego na terenie sportowo-rekreacyjnym w miejscowości Szklary Górne w gminie Lubin”.

Obydwa wnioski rozpatrzone pozytywnie - przyznano dofinansowanie

III. Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 (środki UE) 2 projekty:

 • Granty PPGR jako wsparcie dla potomków (uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych) osób zatrudnianych w dawnych PGR - dofinansowanie przyznane w 2022 r. na zakup sprzętu komputerowego dla 264 uczniów;

 • Cyfrowa Gmina - na doposażenie Urzędu Gminy w sprzęt, oprogramowanie, szkolenia, opracowanie diagnozy cyberbezpieczeństwa - dofinansowanie przyznane w 2022 r.

IV. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) - w 2021 r. złożone zostały 2 wnioski dotacyjne:

 • „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody we wsi Obora w Gminie Lubin” - wniosek dot. terenów popegeerowskich rozpatrzony pozytywnie tj. otrzymane dofinansowanie;

 • „Realizacja IV etapu budowy świetlicy wraz z pomieszczeniami OSP we wsi Krzeczyn Wielki” wniosek dot. terenów popegeerowskich rozpatrzony negatywnie.

V. Rządowy Fundusz Polski Ład (środki krajowe) - w ramach naboru I w 2021 r. złożone zostały 3 wnioski o dofinansowanie:

 • „Budowa przedszkola i żłobka na terenie Gminy Lubin w miejscowości Chróstnik”

 • „Przebudowa i rozbudowa (modernizacja ) oczyszczalni ścieków w miejscowości Obora”

 • „Przebudowa (modernizacja) dróg na terenie Gminy Lubin”

Dla w/w zadań uzyskano w okresie sprawozdawczym wstępne promesy

VI. Program Odnowa Dolnośląskiej Wsi (środki krajowe) - na dofinansowanie zadania „Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Gogołowice”, który nie uzyskał dotacji

VII. Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej w ramach Sportowa Polska 2021 (środki krajowe) -został złożony 1 wniosek na dofinansowanie projektu „Budowa boiska wielofunkcyjnego z siłownią plenerową w Pieszkowie”, który został pozytywnie rozstrzygnięty i uzyskał dofinansowanie


Zdjęcie przedstawia ulice przy budynkach mieszkalnych.
Zdjęcie przedstawia przecięcie czerwonej wstęgi.
Zdjęcie przedstawia pompy hydrauliczne.
Zdjęcie przedstawia drogę o nawiedzani z kostki.


Roczny program współpracy Gminy Lubin z organizacjami pozarządowymi wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności Pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały nr XXIV/239/2020 Rady Gminy Lubin z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Lubin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.

Grafika przedstawia kolorowe dłonie.

Cel: Nadrzędnym celem programu jest budowanie partnerstwa pomiędzy Gminą Lubin i organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, służącego diagnozowaniu i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców oraz wzmacnianiu aktywności społeczności lokalnych.

Realizacja w 2021 r.: Szczegółowe informacje odnośnie realizacji programu zawarto na podstronie raportu Współpraca z NGO.

Sołeckie strategie rozwoju wsi

W 2021 r. realizowano następujące Strategie Rozwoju Wsi:

 • Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Osiek;

 • Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Raszowa Mała;

 • Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Górzyca;

 • Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Kłopotów;

 • Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Miroszowice;

 • Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Buczynka;

 • Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Krzeczyn Mały;

 • Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Chróstnik;

 • Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Gogołowice;

 • Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Szklary Górne;

 • Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Obora;

 • Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Niemstów.

W 2021 r. zadania wynikające z powyższych strategii realizowane były przede wszystkim w oparciu o Fundusz Sołecki, budżet gminy oraz inicjatywę własną mieszkańców. Ponadto w 2021 r. podjęto następujące działania w ramach strategii:

 • w ramach programu "Odnowa Dolnośląskiej Wsi w konkursie "Najpiękniejsza dolnośląska wieś 2021" w kategorii "Najlepsze przedsięwzięcie Odnowy Wsi" wzięła udział grupa odnowy z Niemstowa;

 • w ramach ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego konkursu Odnowa Wsi Dolnośląskiej Gmina Lubin złożyła wniosek o dofinansowanie projektu "Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Gogołowice".

plan urządzeniowo-rolny gminy LUBIN

Podstawa prawna: Plan został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały nr LIX/403/2018 z dnia 26 marca 2018 roku.

Cel: Celem planu urządzeniowo-rolnego jest przedstawienie takich rozwiązań, które przyczyniłyby się do wszechstronnego rozwoju wsi i gospodarstw rolnych, poprawy warunków życia oraz pracy ludności, ochrony, a także kształtowania środowiska przyrodniczego wsi. Zawarte w nim ustalenia i zabiegi urządzeniowo-rolne dla obszarów wiejskich gmin powinny być pomocne i wykorzystane przez gminy w zakresie przygotowania własnych opracowań programowych, planistycznych i projektowych czy tworzenia budżetów gminnych na poszczególne lata. Ustalenia powinny znaleźć swoje odzwierciedlenie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego poszczególnych wsi.

Realizacja w 2021 r.: W ramach realizacji przedmiotowego planu w 2021 r. :

1) w ramach przebudowy drogi Chróstnik - Osiek (w granicach działki ewidencyjnej nr 111 obr. Chróstnik) wykonano odcinek o długości jezdni ok. 2,2 km i szerokości 5,5 m; droga ma nawierzchnie bitumiczną, utwardzone pobocza z kruszywa kamiennego; gmina otrzymała dofinansowanie w ramach programu Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 70 % kosztów kwalifikowanych tj. kwotę 1.741.404, 74 zł;

2) przeprowadzono konserwacje urządzeń melioracji wodnych będących własnością Gminy Lubin, przeprowadzono bieżące utrzymanie rowów melioracyjnych na długości 4.809 m; prace wykonane zostały przy finansowym wsparciu budżetu Województwa Dolnośląskiego



programy Z OBSZARU rewitalizacji



LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA GMINY LUBIN W ZAKRESIE REWITALIZACJI W PROGRAMACH OPERACYJNYCH NA LATA 2014-2020

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy uchwały XLII/270/2016 Rady Gminy Lubin z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Lubin" w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 (z późn. zm.).

Cel: „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Lubin” (LPR) wyznaczający obszar zdegradowany na terenie Gminy Lubin obejmujący teren 7 sołectw, skupia się na realizacji wyznaczonych celów poprzez zdefiniowane kategorie list projektów:

Lista „A” – dotyczącej przyszłych naborów w ramach działania 6.3. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów”;

Lista „B” – dotyczącej działań w ramach RPO WD, w których możliwe jest uzyskanie preferencji za realizację projektu rewitalizacyjnego;

Przedsięwzięcia pozostałe – dotyczy działań nie ujętych w RPO WD, ale istotne z punktu widzenia mieszkańców.

Cel ogólny nr 1 LPR: „Wzmocnienie kapitału społecznego i ograniczenie niekorzystnych zjawisk społecznych poprzez aktywizację społeczno-zawodową mieszkańców”.

Cel ogólny nr 2 LPR: „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rewitalizację infrastruktury rekreacyjno-sportowej, społecznej, mieszkaniowej, drogowej oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.

Realizacja zaplanowanych projektów na wyznaczonym obszarze zdegradowanym obejmującym 7 wsi, w zdecydowanym stopniu zależy od możliwości uzyskania dofinansowania zewnętrznego z programów unijnych, albowiem z założenia LPR został opracowany jako załącznik niezbędny do ubiegania się o środki z UE.

Realizacja w 2021 r.: W roku sprawozdawczym na 7 sołectw objętych LPR realizowane były przez Gminę Lubin trzy przedsięwzięcia w trzech miejscowościach :

1. Krzeczyn Mały

Projekt nr A.11: „Modernizacja obiektu sportowo-rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Krzeczynie Małym”

Poniesiony koszt 30.747,00 zł z budżetu Gminy Lubin, w tym także w ramach funduszu sołeckiego. W ramach zadania dokonano utwardzenia terenu kostką betonową pod siłownię plenerową oraz dokonano wymiany i wybudowano nowe, bezpieczne nawierzchnie pod urządzeniami zabawowymi.

2. Księginice

Projekt nr A.15: „Modernizacja boiska sportowego w Księginicach”

Poniesiony koszt: 150.047,12 zł z budżetu Gminy Lubin (w tym także z udział środków funduszu sołeckiego), z czego:

 • 90.036,00 zł przeznaczono na montaż dwóch konstrukcji trybun zewnętrznych (czterorzędowych) na 272 miejsc.

 • 60.011,12 zł dokonano utwardzenia terenu kostką betonową.

3. Zimna Woda

 • ProjektA.21/B.12: „Remont i odnowa części wspólnych wielorodzinnego budynku mieszkalnego Zimna Woda nr 27 w tym działania termo modernizacyjne”:

 • W roku 2021 r. dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Zimnej Wodzie 27 sporządzono audyt remontowy, który zawiera w sobie zakres prac termomodernizacyjnych z audytu energetycznego i powiększony o prace remontowe nie związane z termomodernizacją zgodnie z Ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów - Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1459 (wraz ze zmianami, ostatnie z 2020 r. - Dz.U. z 2020 r. poz. 22, 284, 412) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termo modernizacyjnego.

 • Audyt remontowy umożliwi podjęcie kredytu remontowego wraz z premią remontową. Zakres uwzględnionych prac: cieplenie ścian zewnętrznych budynku, wymiana warstwy ocieplenia stropodachu z wymianą pokrycia dachu, wymiana drzwi zewnętrznych klatki schodowej oraz kotłowni, wymiana stolarki okiennej w zakresie wymienionym w audycie remontowym. W ramach zadania przewidzieć należy przebudowę i wymianę zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu z wymianą czterech kotłów gazowych dwufunkcyjnych w lokalach mieszkalnych usytuowanych na I i II kondygnacji budynku. W związku z remontem i termomodernizacją (z ociepleniem ścian zewnętrznych) całego budynku należy przewidzieć demontaż instalacji gazowej poprowadzonej po ścianach zewnętrznych i wykonanie nowej instalacji gazowej jako prowadzonej w klatce schodowej do punktów odbioru (kotłów, kuchenek gazowych) oraz zmianę lokalizacji gazomierza. Przewiduje się także doprowadzenie przewodów instalacji wodociągowej z dwóch lokali mieszkalnych usytuowanych w parterze budynku do kotła gazowego dwufunkcyjnego dla potrzeb c.w.u. Przewidziane w audycie osuszenie ścian zostało wykonane, należy jedynie usprawnić system odprowadzenia wody deszczowej.

 • Aktualnie w rezultacie wyboru oferty w trybie podstawowym bez negocjacji została zawarta umowa o prace projektowe.

Ponadto w roku 2021 w ramach uwzględnionego w LPR projektu A.16/B.9 „Rewitalizacja zabytkowego parku w Niemstowie” wykonano album promujący zrewitalizowany park oraz dokonano rozliczenia całego zadania realizowanego w latach 2019-2021 w ramach przyznanego dofinansowania ze środków EFRROW w ramach PROW 2014-2020. Sam inwestycyjny proces rewitalizacyjny obiektu został wykonany w roku 2020.

W roku sprawozdawczym nie były ogłaszane w ramach RPO WD 2014-2020 konkursy, w ramach których Gmina Lubin mogła wnioskować o dotacje na działania rewitalizacyjne w kategorii działań z listy A lub listy B określonych w LPR. Schyłek okresu programowania 2014-2020 ze środków UE i brak działań na kolejny okres programowania oraz ograniczone środki własne gminy nie sprzyjają realizacji wszystkich zaplanowanych w LPR działań.


Zdjęcie przedstawia zdjęcie z książki.
Zdjęcie przedstawia otwartą książkę.



programy Z OBSZARU gospodarki mieszkaniowej I ENERGETYCZNEJ



WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY LUBIN NA LATA 2017-2021

Podstawa prawna: Niniejszy Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr XLIX/319/2017 Rady Gminy Lubin z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lubin na lata 2017-2021.

Cel: Program zawiera zasady tworzenia i wdrażania długoterminowej strategii dotyczącej gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy, w tym m.in. zasady polityki czynszowej, sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy, źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach.

Realizacja w 2021 r.: Zestawienie najistotniejszych informacji z zakresu gospodarki mieszkaniowej w 2021 r. prezentuje poniższa tabela.

Gospodarka mieszkaniowa w 2021 r.

założenia do planu zaopatrzenia w CIEPŁO, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Lubin

Podstawa prawna: Niniejszy Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr XLVIII/341/2014 Rady Gminy Lubin z dnia 30 stycznia 2014 r. (z późn. zm.).

Cel: Celem dokumentu była ocena stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Realizacja programu ma umożliwić zabezpieczenie zapotrzebowania w energię na rynku lokalnym gminy oraz każdego z odbiorców, w tym wykorzystanie istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii, z uwzględnieniem energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w odnawialnych źródłach energii.

Realizacja w 2021 r.: W ramach programu realizowane następujące cele szczegółowe:

 • zdobycie szczegółowej wiedzy o sytuacji energetycznej gminy na potrzeby określenia zapotrzebowania na energię, oceny postępu oraz skuteczności wdrażanych przedsięwzięć, a także na potrzeby podejmowania decyzji o nowych działaniach w tym inwentaryzacja źródeł niskiej emisji poprzez opracowanie przez gminę następujących dokumentów:

     • „Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, przyjętego uchwałą nr XXVII/268/2021 z dnia 25 lutego 2021 r.";

     • „Analiza możliwości zastosowania różnych źródeł energii, stosowanych na potrzeby ogrzewania na obszarze Gminy Lubin, z uwzględnieniem gazu ziemnego”;

     • „Inwentaryzacja źródeł ciepła na terenie Gminy Lubin”.

 • kontynuacja działań związanych z promowaniem i wspieraniem wykorzystania odnawialnych źródeł energii możliwych do zastosowania w obecnych warunkach gminy;

Program "Inwentaryzacja źródeł ogrzewania w budynkach w Gminie Lubin".


Program "Czyste Powietrze - Zdrowy wybór".
 • dalsza realizacja programów wspierających wymianę źródeł ciepła na paliwa stałe nie spełniających odpowiednich norm emisji zanieczyszczeń. W ramach działania w dalszym ciągu prowadzony był punkt konsultacyjno-informacyjny oraz realizowane zadania w ramach porozumienia z WFOSiG i GW we Wrocławiu dotyczącego programu Czyste Powietrze. Za pośrednictwem gminy zostało złożonych 86 wniosków;

 • termomodernizacja gminnych budynków komunalnych;

 • dalsza poprawa jakości dróg;

 • dalsza modernizacja oświetlenia ulicznego;

 • działania edukacyjne skierowane do mieszkańców gminy, m.in.: rozbudowa istniejącego serwisu internetowego gminy o sekcję poświęconą ochronie środowiska, efektywności energetycznej, jakości powietrza.



programy Z OBSZARU ŁADU PRZESTRZENNEGO



STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LUBIN

Podstawa prawna: Studium zostało przyjęte do realizacji na mocy Uchwały nr XXVII/271/2021 Rady Gminy Lubin z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubin.

Cel: Niniejszy dokument określa politykę przestrzenną gminy, w tym lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego. Ustalenia studium są wiążące przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Realizacja w 2021 r.: W lutym 2021 r. weszło w życie nowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubin i bez kolejnych zmian obowiązuje do chwili obecnej.


MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Podstawa prawna: Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego uchwalane są w oparciu o wiążące ustalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubin.

Cel: Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego są aktami prawa miejscowego, które określają przeznaczenie oraz warunki zagospodarowania terenu. Stanowią one podstawę planowania przestrzennego.

Realizacja w 2021 r.: W 2021 r. uchwalono 3 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (w tym 2 zmiany planów dotychczas obowiązujących):

 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubin dla terenu położonego w obrębie Pieszków (uchwała Rady Gminy Lubin nr XXVIII/286/2021 z dnia 30 marca 2021 r.) ogłoszony w Dz. U. Woj. Doln. dnia 21 kwietnia 2021 r. pod poz. 1987.

 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubin dla terenu położonego w obrębie Gola (uchwała Rady Gminy Lubin nr XXVIII/287/2021 z dnia 30 marca 2021 r. , ogłoszony w Dz. U. Woj. Doln. dnia 21 kwietnia 2021 r. pod poz. 1988.

 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubin dla terenu położonego w obrębie Gogołowice (uchwała Rady Gminy Lubin nr XXVIII/288/2021 z dnia 30 marca 2021 r.), ogłoszony w Dz. U. Woj. Doln. dnia 21 kwietnia 2021 r. pod poz. 1989.

Zdjęcie przedstawia mapkę Gminy Lubin.


GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI GMINY LUBIN NA LATA 2020-2023

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr XIX/184/2020 Rady Gminy Lubin z dnia 11 maja 2020 r. przyjęto Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Lubin na lata 2020-2023.

Cel: Celem programu jest przede wszystkim podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków, wyeksponowanie walorów poszczególnych zabytków i krajobrazu kulturowego, zahamowanie procesu degradacji zabytków oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających wzrostowi środków finansowych na opiekę nad zabytkami.

Realizacja w 2021 r.: W ramach niniejszego programu, podejmowano następujące działania:

 • udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;

 • wydawanie monografii miejscowości Gminy Lubin obejmujące zagadnienia związane z historią gminy;

 • tworzenie gier terenowych związanych m.in. z historią miejscowości;

 • tworzenie multimedialnych prezentacji mających na celu popularyzację kultury i ukazanie wyjątkowego charakteru zabytków z terenu gminy;

 • monitoring Gminnego Planu Ochrony Zabytków Gminy Lubin na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych;

 • prowadzenie Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Lubin oraz aktualizacja danych, m.in. uzupełnianie i uaktualnianie informacji dotyczących form ochrony, zakładanie nowych kart adresowych dla obiektów wprowadzonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków, zgodnie z ustawowymi procedurami.


Zdjęcie przedstawia przewodniki po zabytkach.
Zdjęcie przedstawi otwarty przewodnik po zabytkach.


Dotacje udzielone w 2021 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.


programy Z OBSZARU ochrony środowiska



PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY LUBIN (PGN)

Podstawa prawna: Plan został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały nr XXI/108/2015 Rady Gminy Lubin z dnia 11 września 2015 r. (z późn. zm.).

Cel: Celem strategicznym Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lubin (PGN) jest dążenie do utrzymania niskoemisyjnego rozwoju gospodarczego i zaspokajania potrzeb społeczeństwa, tj. rozwoju gospodarczo-społecznego Gminy Lubin do 2020 r. bez wzrostu zapotrzebowania na energię pierwotną i finalną, bez wzrostu emisji CO2 i przy zwiększeniu udziału energii odnawialnej w bilansie energetycznym gminy.

Realizacja w 2021 r.: W wyniku analizy stanu realizacji zadań składających się na PGN na koniec roku 2021 należy stwierdzić, że na 21 przedsięwzięć wpisanych do planu w pełni lub częściowo zrealizowano zakres dla 5 zadań dotyczących:

 • rozbudowy i modernizacji systemu oświetlenia ulicznego (zadanie LUB05 i LUB06),

 • ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy (zadanie LUB08 i LUB09),

 • modernizacji dróg gminnych (zadanie LUB17),

 • aktualizacji "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lubin" oraz aktualizacja "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe dla Gminy Lubin",

 • organizacji akcji społecznych związanych z ograniczeniem emisji, efektywnością energetyczną oraz wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

Realizując zadanie pn. "Rozbudowa i modernizacja oświetlenia na ternie Gminy Lubin" wykonano 21 zestawów oświetleniowych zasilanych z akumulatorów, ładowanych z paneli fotowoltaicznych w miejscowościach: Bukowna, Czerniec, Gola, Gorzyca, Kłopotów, Krzeczyn Wielki, Księginice, Miłoradzice, Miłosna, Niemstów, Obora, Osiek, Pieszków, Raszówka, Wiercień.

Ponadto wykonano kablowe linie oświetleniowe zasilające słupy oświetlenia ulicznego wraz ze słupami w miejscowościach:

  • Niemstów dz. nr 74/17, 74/46 - kablowa linia oświetlenia ulicznego o długości ok. 117,0 m (4 słupy oświetleniowe wraz z oprawami typu LED) oraz szafą pomiarowo-sterującą z zabudowanym zegarem astronomicznym;

  • Niemstów dz. 589, 590/1 - kablowa linia oświetlenia drogowego (długości ok. 230 m) wraz ze słupami i oprawami oświetleniowymi typu LED w ilości 8 sztuk oraz szafą pomiarowo-sterującą z zabudowanym zegarem astronomicznym;

  • Miroszowice dz. 101/29, ul. Jesienna - kablowa linia oświetlenia drogowego (długości ok. 221 m) wraz ze słupami i oprawami oświetleniowymi typu LED w ilości 8 sztuk oraz szafą pomiarowo-sterującą z zabudowanym zegarem astronomicznym;

  • Miroszowice dz. 94/44 - Przebudowa drogi wewnętrznej obejmowała wykonanie: kablowej linii oświetlenia ulicznego o długości ok. 330,0 m (11 słupów oświetleniowych wraz z oprawami typu LED),przeniesienie istniejących lamp solarnych 4 szt.;

  • Szklary Górne dz. 6/35 - Przebudowa drogi wewnętrznej obejmowała wykonanie: kablowej linii oświetlenia ulicznego o długości oko 310,0 m (9 słupów oświetleniowych wraz z oprawami typu LED).

W ramach zadania ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy podpisano 20 umów dotacyjnych na kwotę 100.tys. zł. Jedna umowa została rozwiązana. W rozpatrywanym okresie sprawozdawczym zlikwidowano 19 nieefektywnych źródeł na węgiel kamienny. Zainstalowano następujące nowe źródła ciepła: 9 kotłów węglowych klasy V, 3 kotły gazowe, 6 kotłów na biomasę (pellet), 1 pompę ciepła. Wielkość dofinansowania z budżetu gminy w formie dotacji skierowanej do mieszkańców wyniosła dla zrealizowanego zakresu 95.000 zł.

Zadanie pn. "Ograniczanie niskiej emisji w budynkach mieszkalnych komunalnych i socjalnych zarządzanych przez PGKGL Sp. z o.o." obejmowało likwidację indywidualnego ogrzewania (głównie węglowego), wykonanie termomodernizacji budynków dotychczas nie zmodernizowanych (w tym, wymiana okien na energooszczędne i inne wynikające z audytów energetycznych).

W ramach tego zadania w rozpatrywanym okresie sprawozdawczym wykonano prace w zakresie:

 • wymiany źródeł ciepła w lokalach: Miłoradzice 48/1;

 • wymiana okien w lokalu Zimna Woda 27/3;

 • remont dachu w budynku Karczowiska 14;

 • remont dachu w budynku Składowice 5a;

 • remont dachu na budynku Lisiec 10;

 • remont dachu na budynku Pieszków 26a;

 • remont zadaszenia na budynku (punk przedszkolny) Księginice 31.

Modernizacja infrastruktury drogowej na obszarze Gminy Lubin w 2021 r. zrealizowana została w następującym zakresie:

 • przebudowa drogi wewnętrznej w m. Miroszowice, ul. Piękna dz. nr 94/44;

 • przebudowa drogi wewnętrznej w m. Szklary Górne, ul. Akacjowa dz. nr 6/35;

 • przebudowa drogi wewnętrznej w m. Gola dz. nr 39/17, 40/19, 40/33, 145;

 • przebudowa drogi wewnętrznej w m. Obora, ul. Tulipanowa dz. nr 151/22, 151/23;

 • przebudowa drogi wewnętrznej w m. Składowice dz. nr 92/2;

 • przebudowa drogi wewnętrznej w m. Czerniec dz. 187/1;

 • przebudowa drogi wewnętrznej w m. Gorzyca dz. 1/16 i 68;

 • przebudowa drogi gminnej nr 103047D w m. Chróstnik - Osiek;

 • przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 103051D w m. Miroszowice - Kłopotów;

 • remont drogi gminnej nr 103048D w m. Gorzelin - Raszówka.

Działanie polegające na aktualizacji "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lubin" oraz aktualizacji "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe dla Gminy Lubin" zostało zrealizowane poprzez opracowanie i uchwalenie ww. dokumentów.

Zadanie "Organizacja akcji społecznych związanych z ograniczeniem emisji, efektywnością energetyczną oraz wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii" realizowane było w formie spotkań z mieszkańcami na terenie wybranych sołectw, połączone z promocją programów dotacyjnych dotyczących wymiany źródeł ogrzewania oraz termomodernizacji. W 2021 r. odbyły się 4 takie spotkania.

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY LUBIN NA LATA 2019-2022 Z PERSPEKTYWĄ DO 2026 R.

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr XV/152/2019 Rady Gminy Lubin z dnia 20 grudnia 2019 r.

Cel: Program ten m.in. określa hierarchię niezbędnych działań zmierzających do poprawy stanu środowiska gminy, umożliwia koordynację decyzji administracyjnych oraz wybór decyzji inwestycyjnych podejmowanych przez różne podmioty i instytucje. W POŚ określone zostały następujące obszary interwencji:

A. Ochrona klimatu i jakości powietrza

B. Zagrożenia hałasem

C. Pola elektromagnetyczne

D. Gospodarowanie wodami. Gospodarka wodno-ściekowa

E. Zasoby geologiczne

F. Gleby

G. Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów

H. Zasoby przyrodnicze

I. Zagrożenia poważnymi awariami

Realizacja w 2021 r.: W 2021 r. prowadzono przede wszystkim działania w zakresie:

  • poprawy gospodarki wodno-ściekowej: działania realizowane na bieżąco zgodnie wieloletnim planem rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Gminy Lubin na lata 2019-2022;

  • minimalizacji ilości odpadów przekazywanych do składowania: działanie realizowane na bieżąco przez gminę w ramach funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (m.in. odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, obsługa PSZOK);

  • usuwania wyrobów zawierających azbest (gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne): działanie realizowane zgodnie z Programem Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest z terenu Gminy Lubin. W 2021 r. zadanie realizowane było ze środków własnych Gminy Lubin przy wsparciu WFOŚiGW we Wrocławiu. Usunięto 82,78 Mg azbestu z terenu Gminy Lubin, w tym:

    • masa zdemontowanego odpadu i przekazanego do unieszkodliwienia 55,94 Mg;

    • masa odebranego odpadu i przekazanego do unieszkodliwienia - 26,84 Mg.

Zdjęcie przedstawia uproszczoną mapę Gminy Lubin
Zdjęcie przedstawia prace związane z usuwaniem azbestu

PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY LUBIN

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr XXVII/157/2015 Rady Gminy Lubin z dnia 16 grudnia 2015 r.

Cel: Program ma na celu zaplanowanie bezpiecznego dla zdrowia mieszkańców i środowiska naturalnego usunięcia wyrobów zawierających azbest z obszaru gminy.

Realizacja w 2021 r.: W 2021 r. z posesji położonych na terenie Gminy Lubin usunięto wyroby zawierające azbest w ilości 82,78 t Całkowity koszt realizacji zadania w 2021 r. wyniósł 58.776,73 zł. W wyniku realizacji programu pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubin” przez Gminę Lubin w latach 2015-2021 (częściowo z udziałem dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) usunięto wyroby zawierające azbest w ilości łącznej 666,30 t, w tym:

 • w 2015 r. - 60,60 t,

 • w 2016 r. - 96,92 t,

 • w 2017 r. - 140,70 t,

 • w 2018 r. - 5,87 t,

 • w 2019 r. - 116,49 t,

 • w 2020 r. - 42,94 t.

 • w 2021 r. - 82,78 t



programy Z OBSZARU gospodarki komunalnej



PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY LUBIN NA 2021 R.

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały nr XXVIII/284/2021 Rady Gminy Lubin z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubin na 2021 r.

Cel: Poprzez przyjęcie uchwały zapewniono opiekę dla bezdomnych zwierząt ujawnionych na terenie gminy, opiekę dla kotów wolno żyjących w tym ich sterylizację oraz dokarmianie, opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, co do których nie ustalono właściciela (zwierzęta bezdomne i zwierzęta leśne). Program ma na celu ograniczenie zjawiska bezdomności zwierząt domowych i gospodarskich oraz zapewnienie właściwej opieki bezdomnym zwierzętom domowym i gospodarskim. Zadaniem programu jest także wyłapywanie zwierząt i doprowadzenie ich do schroniska oraz ograniczenie niekontrolowanego rozrodu zwierząt i edukację społeczeństwa w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach zwierząt.

Realizacja w 2021 r.: Na realizację uchwały w 2021 r. wydatkowano następujące środki finansowe:

   • na odłów i transport bezdomnych zwierząt do schroniska - 15.104,00 zł;

   • na umieszczenie zwierząt w schronisku wraz ich obligatoryjną sterylizacją - 22.900,00 zł (do schroniska dla bezdomnych zwierząt przekazano 9 bezdomnych psów oraz 8 bezdomnych kotów odnalezionych na terenie Gminy Lubin);

   • na usługi weterynaryjne w związku z realizacją uchwały - 65.670,00 zł.

Zdjęcie kotów.

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ GMINY LUBIN SP. Z O.O. NA LATA 2019-2022

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr VII/81/2019 Rady Gminy Lubin z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Gminy Lubin Sp. z o.o. na lata 2019-2022. Plan jest zgodny z kierunkami rozwoju gminy określonymi w studium uwarunkowań i kierunkami zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubin oraz z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubin.

Cel: W ramach sporządzonego dokumentu określono planowane inwestycje i poziom nakładów planowanych na ich realizację, uzasadnienie konieczności ich realizacji oraz określenie zakresów rzeczowych prac nakładów finansowych na planowane prace.

Realizacja w 2021 r.: W 2021 r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Gminy Lubin Sp. z o.o. zrealizowało, w ramach wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2019/2022, następujące zadania:

 • W zakresie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej budowę i przebudowę sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych pozyskano dokumentację dla zadań w miejscowościach Miłosna, Krzeczyn Wielki, Osiek, Siedlce, Czerniec. Dodatkowo pozyskano dokumentację obejmującą poprawę ochrony ppoż. na terenie miejscowości Osiek i Obora. Dodatkowo zlecono prace w miejscowościach Chróstnik, Zimna Woda, Osiek, Krzeczyn Mały, Raszówka, jak równie z sieci tranzytowych między m. Siedlce-Czerniec, Karczowiska-Raszówka oraz Pieszków-Osiek, oraz przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Osiek oraz Obora. Wartość kosztów poniesionych dla pozyskanych dokumentacji przekroczyła 150 tys. netto.

 • Wykonano siedem zadań inwestycyjnych w zakresie rozbudowy sieci wodociągowych o dł. ponad 2 km i kanalizacyjnych o długości ponad 700 m w miejscowościach Raszówka, Raszowa, Czerniec, Składowice, Krzeczyn Wielki, Gola i Siedlce oraz rozpoczęto prace budowlane w miejscowościach Miłosna, Siedlce, oraz Składowice przysiółek Zalesie. Łączna wartość wykonanych prac wyniosła ponad 1.050.000 zł netto.

 • W ramach realizacji zadania pn. „Modernizacja zewnętrznych urządzeń przeciwpożarowych na terenie Gminy Lubin” Przedsiębiorstwo dokonało łącznie wymiany 56 hydrantów wraz z armaturą odcinająca w miejscowościach Gogołowice (7), Gorzyca (8), Miłosna i Miłoradzice (9), Niemstów (10), Raszówka (10), Wiercień i Zimna Woda (7) Ustronie (2), Siedlce (2), Składowice (1). Łączna wartość poniesionych kosztów przekroczyła 320 tys. zł netto.

 • W zakresie zadania obejmującego modernizację przepompowni ścieków, przedsiębiorstwo dokonało prac na dziesięciu obiektach, tj. po jednej w miejscowości Miroszowice, Krzeczyn Wielki, Gola, Składowice, Siedlce, Osiek, dwie w Niemstowie i w Szklarach Górnych. Łączna wartość wykonanych prac przekroczyła 380 tys. zł.

 • W 2021 r. prowadzono, rozpoczętą w 2020 r., przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Raszówce, jak również realizowano prace na Stacji Uzdatniania Wody w Siedlcach, jak również rozpoczęto prace na SUW Obora (zadania z 2020 r.).

Ponadto w 2021 r. za kwotę 528.636,00 zł nabyto odcinki sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wybudowanych przez prywatnych inwestorów.

Zdjęcie koparki zasypującej rów.
Zdjęcie hydrantu.

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubinie na lata 2021-2023 na terenie gminy Lubin

Podstawa prawna: Plan został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr XXVI/258/2021 Rady Gminy Lubin z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubinie na lata 2021-2023 na terenie Gminy Lubin.

Cel: W ramach sporządzonego dokumentu określono planowane inwestycje i poziom nakładów planowanych na ich realizację, uzasadnienie konieczności ich realizacji oraz określenie zakresów rzeczowych prac nakładów finansowych na planowane prace.

Realizacja w 2021 r.: W 2021 r. w ramach niniejszego planu podjęto następujące działania:

 • we wrześniu w miejscowości Osiek zlikwidowano studnię nr 3z;

 • w listopadzie odwiercona została zastępcza studnia głębinowa nr 3z bis (513 bis);

 • po odwierceniu studni zastępczej 3z bis sporządzono i zatwierdzono dodatek nr 4 do dokumentacji hydrogeologicznej zasobów eksploatacyjnych wód podziemnych z utworów czwartorzędowych ujęcia wody Osiek II.

Powyższe jest zgodne z założeniami dotyczącymi planów inwestycyjnych MPWiK Sp. z o.o. w Lubinie na rok 2021 w zakresie urządzeń wodociągowych zlokalizowanych na terenie Gminy Lubin.



programy Z OBSZARU pomocy społecznej



STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY LUBIN NA LATA 2018-2023

Podstawa prawna: Strategia została przyjęta do realizacji na mocy Uchwały Nr XLIII/457/2018 Rady Gminy Lubin z dnia 12 września 2018 r.

Cel: Misja samorządu, sformułowana w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Lubin na lata 2018-2023, jest następująca: "poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zaspokajanie ich potrzeb, integrowanie społeczności lokalnej oraz zapobieganie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób i rodzin".

Cele strategiczne należą do grupy celów kierunkowych i długofalowych, sformułowane są w sposób ogólny i dotyczą wieloletniego horyzontu czasowego. Cele strategiczne odpowiadają na pytanie: co chcemy osiągnąć? Osiągnięcie zamierzonych celów strategicznych dały podstawę do wypracowania celów szczegółowych. W strategii określone zostały kierunki działań zmierzających do łagodzenia skutków dominujących problemów społecznych oraz zadania programowe określające pomoc różnym grupom, sposoby ich osiągnięcia oraz realizatorów.

Realizacja w 2021 r.: W ramach niniejszej strategii, podejmowano następujące działania:

 • udzielano pomocy finansowej i rzeczowej osobom w trudnej sytuacji materialnej (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie udzielał wsparcia zarówno pomocą finansową jak i rzeczową osobom w trudnej sytuacji materialnej; ze świadczeń pomocy społecznej w 2021 r. skorzystały 141 rodziny. Realizowane formy pomocy to zasiłki stałe dla 36 osób, zasiłki okresowe wypłacone dla 27 rodzin - 98 świadczeń, zasiłki celowe i pomoc rzeczowa zrealizowana dla 98 rodzin, w tym 5 zasiłków celowych specjalnych, pobyty w schronisku dla 3 osób bezdomnych, z realizacji programu "Posiłek w szkole i w domu" skorzystały 102 osoby, ponadto stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów, wyprawki szkolne dla 28 uczniów, ubezpieczenie zdrowotne za 32 osoby.

Program "W depresji nie jesteś sam".
 • GOPS Lubin monitorował zagrożenia prowadzące do występowania zjawiska bezdomności na terenie gminy (liczba osób objętych pomocą społeczną z powodu bezdomności jest niewielka, oscyluje rokrocznie w granicach 6 osób; są to osoby bezdomne pochodzące z Gminy Lubin, zatem należało im zapewnić schronienie oraz wyżywienie i niezbędną odzież, głównie w okresie zimowym. W 2021 r. z tytułu bezdomności udzielono wsparcia 3 osobom, poprzez dofinansowanie do kosztów pobytu w schronisku dla bezdomnych.

 • podejmowano działania pomocowe na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością, takie jak praca socjalna czy też poradnictwo specjalistyczne (służyły one przede wszystkim wychodzeniu z bezdomności).

Cele operacyjne jaki i cele szczegółowe realizowane były we współpracy z jednostkami gminy i Policją. Ponadto w ramach niniejszej strategii realizowano programy i projekty z obszaru pomocy społecznej, scharakteryzowane szczegółowo poniżej.


GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2020-2023

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr XVII/167/2020 Rady Gminy Lubin z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie "Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2020-2023".

Cel: Niniejszy dokument ma na celu przede wszystkim zwiększenie dostępności i skuteczności pomocy dla osób uwikłanych w przemoc oraz wypracowanie w mieszkańcach wrażliwości społecznej wobec zjawiska przemocy w rodzinie.

Realizacja w 2021 r.: W ramach niniejszego programu, podejmowano następujące działania:

 • monitorowanie i diagnozowanie zjawiska przemocy w rodzinie na terenie Gminy Lubin (rejestrowanie przypadków przemocy);

 • podnoszenie poziomu wiedzy i wrażliwości społecznej mieszkańców gminy (udział w lokalnych i ogólnopolskich kampaniach społecznych na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie np. Kampania pod hasłem "19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży prowadzonej w okresie od 01.11.2021 r. do 19.11.2021 r."; kampanie ulotkowe i informacyjne "Niebieska Linia");

 • poprawa skuteczności działań osób i instytucji zobowiązanych i uprawnionych do przeciwdziałania przemocy w rodzinie (prowadzenie procedury Niebieskiej Karty - 43 NK w 2021r.; prowadzenie przez zespół i grupy robocze działań w zakresie przeciwdziałania przemocy, szkolenia dla członków zespołu);

 • zapewnienie kompleksowej pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie (udzielanie pomocy i wsparcia w miejscu zamieszkania, zapewnienie pomocy terapeutycznej w Punkcie Konsultacyjno-Diagnostycznym, udzielanie poradnictwa psychologicznego, socjalnego, zawodowego, rodzinnego oraz praca socjalna);

 • zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych i korekcyjnych wobec osób stosujących przemoc (izolowanie sprawców przemocy, udzielanie sprawcom przemocy informacji na temat programów korekcyjno-edukacyjnych oraz kierowanie do ich odbycia, zapewnienie pomocy terapeutycznej).


PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE LUBIN NA LATA 2019-2021

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr V/59/2019 Rady Gminy Lubin z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu Wspierania Rodziny w Gminie Lubin na lata 2019-2021”.

Cel: Nadrzędnym celem programu jest stworzenie spójnego systemu wsparcia rodzin zamieszkałych na terenie Gminy Lubin, które przeżywają trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Realizacja w 2021 r.: W ramach niniejszego programu, podejmowano następujące działania:

 • GOPS Lubin zatrudniał 3 asystentów rodziny (pomocą asystentów objętych było 20 rodzin, w których wychowywało się 32 dzieci);

 • w zakresie pracy wychowawczej organizowane były wyjścia do kina, spacery krajoznawcze po zielonych skwerach okolic, zorganizowano wyjście na Wystawę Drewnianych Miniatur oraz Gmina Lubin Wczoraj i Dziś;

 • funkcjonowała 1 rodzina wspierająca, która pomagała 1 rodzinie z 3-ką dzieci;

 • z ustawy "Za życiem" pozytywnie rozpatrzono 3 wnioski o przyznanie świadczenia;

 • współfinansowano pobyt dzieci w zastępczych formach opieki dla 23 dzieci.


PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB STARSZYCH W GMINIE LUBIN NA LATA 2019-2025

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr XIV/149/2019 Rady Gminy Lubin z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu Działań na rzecz Osób Starszych w Gminie Lubin na lata 2019-2025.

Cel: Głównym celem programu jest poprawa jakości życia osób starszych w Gminie Lubin oraz zagwarantowanie im pełnego uczestnictwa w życiu społecznym poprzez zaspokajanie ich potrzeb we wszystkich sferach i na każdym etapie życia.

Realizacja w 2021 r.: W 2021 r. podejmowano działania w następujących obszarach:

Monitorowanie sytuacji osób starszych i niepełnosprawnych w oparciu o dostępne informacje, jak i uwagi przekazywane przez organizacje skupiające osoby starsze i niepełnosprawne:

 • realizacja programu "Opieka 75+" (zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych);

 • nawiązanie współpracy z Fundacją Eudajmonia;

 • GOPS Lubin we ścisłej współpracy z Radą Seniorów oraz Referatem Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia Urzędu Gminy w Lubinie prowadził monitoring osób starszych poprzez: bieżące monitorowanie środowiska lokalnego, wizyty w środowisku osób już objętych pomocą, kontakt z liderami środowiska lokalnego, udzielanie pomocy w formie usług opiekuńczych - z pomocy w 2021 r. skorzystało 25 osób;

 • realizacja pomocy finansowej oraz rzeczowej na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych - w 2021 r. pomoc taką otrzymały 44 osoby w postaci zasiłków celowych na m.in. złagodzenie kosztów leczenia, dofinansowania do opłat, zakupu opału itd.;

 • pracownicy socjalni GOPS prowadzili pracę socjalną mającą na celu ustabilizowanie sytuacji osób tego wymagających, zminimalizowanie zjawiska samotności i wykluczenia społecznego - w 2021 r. z tej formy wsparcia skorzystało 116 osób.

Zdjęcie przedstawia osoby w chustach.
Zdjęcie seniorek z chustami na głowie.

Prowadzenie akcji informacyjnych w środowisku seniorów na temat zagrożeń przestępczością:

 • w roku 2021 akcje informacyjne dotyczące zagrożeń przestępczością podejmowano głównie za pośrednictwem strony internetowej Gminy Lubin;

 • ogólnopolska kampania społeczna "Solidarni z Seniorami - Razem Damy Radę!"- edukacja seniorów przed różnymi technikami oszustw, jakie mają miejsce w dobie pandemii (informacje zamieszczane na stronie Gminy Lubin).

Zdjęcie poradników.
Zdjęcie poradnika "Jak radzić siebie z samotnością".
Zdjęcie poradników "Jak radzić sobie z samotnością".
Zdjęcie przedstawia twarze osób wyświetlone na komputerze.



programy Z OBSZARU ochrony zdrowia



GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2021

Podstawa prawna: Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1119) nakłada na gminy obowiązek prowadzenia działań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Art. 4¹ tej ustawy stanowi, że prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należy do zadań własnych gminy. Na terenie Gminy Lubin Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr XXVIII/275/2021 Rady Gminy Lubin.

Cel: Dokument obejmuje działania profilaktyczne oraz zmierzające do minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych, które są skutkiem nadużywania alkoholu.

Realizacja w 2021 r.: W ramach niniejszego programu wydatkowano kwotę 225.655,59 zł i zrealizowano zadania:

 • Funkcjonowanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano kwotę 60.520,52 zł w tym: Ryczałt - 39.175,00 zł, opłaty opinii biegłych oraz opłaty sądowe - 7.125,62 zł, zakup materiałów biurowych i wyposażenia na stanowiska realizujące zadania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - 14.219,90 zł.

 • Funkcjonowanie Świetlic socjoterapeutycznych wydatkowano kwotę: 57.310,08 zł w tym: umowy z opiekunami świetlic 22.992,07 zł, zakup materiałów i wyposażenia 34.318,01 zł. W ramach zawartych umów w 5 placówkach oświatowych na terenie Gminy Lubin funkcjonowały świetlice socjoterapeutyczne dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, przemocy itp. w zajęciach uczestniczyło 112 uczniów, w roku 2021 zrealizowano 456 godzin lekcyjnych zajęć socjoterapii.

 • Funkcjonowanie Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego działającego przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 55.508,52 zł w tym: wypłata wynagrodzenia - 54.080,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 1.428,52 zł, w ramach umowy zrealizowano 832 godziny konsultacji z osobami uzależnionymi z członkami ich rodzin oraz ze sprawcami przemocy i ich rodzinami.

 • Działania profilaktyczne realizowano poprzez kampanie profilaktyczne, warsztaty i szkolenia i zakup książek i pomocy edukacyjno-profilaktycznych na te działania wydatkowano kwotę: 44.316,47 zł, w tym: zakupiono książki do Gminnej Biblioteki Publicznej w ramach wspólnego projektu pn. „Troskliwa książka” 2.000,00 zł, odbyło się szkolenie i audyt dla sprzedawców z terenu Gminy Lubin 2.170,00 zł, opracowano Diagnozę lokalnych problemów społecznych 2.100,00 zł, w kampaniach, warsztatach i szkoleniach uczestniczyło ok. 1.185 dzieci, 344 rodziców i 106 nauczycieli. Łącznie odbyło się 41 edycji różnych warsztatów i szkoleń o wartości: 26.961,85 zł, ponadto zakupiono sprzęt multimedialny oraz pomoce dydaktyczne i profilaktyczne dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 • W ramach działania programu przeznaczono kwotę 8.000,00 zł na dożywienie dzieci w 2021 r. z tej pomocy korzystało 29 uczniów.


PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2021

Podstawa prawna: Podstawą prawną działań związanych z zapobieganiem narkomanii jest ustawa z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2050) art. 10 tej ustawy stanowi, iż przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań własnych gminy. W celu realizacji wyżej wymienionych zadań ustawowych, rada gminy uchwala Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii, co wynika z art. 10 ust. 3 cytowanej ustawy. Na terenie Gminy Lubin program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr XXVIII/276/2021 Rady Gminy Lubin z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021.

Cel: Niniejszy program ma na celu przede wszystkim podniesienie wiedzy mieszkańców w zakresie problemów związanych z używaniem środków psychotropowym oraz udzielenie pomocy osobom i rodzinom, które zmierzają się z problemem narkomanii. Ważnym elementem programu jest także prowadzenie działań profilaktycznych w placówkach oświatowych gminy.

Realizacja w 2021 r.: W ramach niniejszego programu wydatkowano kwotę 19.864,26 zł i zrealizowano zadanie:

1) Realizacja działań profilaktycznych realizowano poprzez kampanie profilaktyczne oraz szkolenia i warsztaty dla nauczycieli w tym: koszt kampanii to 1.686,11 zł, koszt szkolenia i warsztatu dla nauczycieli to: 2.248,15 zł.

Ponadto w ramach działań podejmowanych wspólnie z Komendą Powiatową Policji w Lubinie w celu zapobiegania narkomanii, zakupiono analizator oraz testy na obecność narkotyków o wartości 15.930,00 zł.


Zdjęcie przedstawia poradniki.
Zdjęcie przedstawia otwarte czasopismo.
Zdjęcie poradników.



programy Z OBSZARU oświaty



LOKALNY PROGRAM WYRÓWNANIA SZANS EDUKACYJNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z TERENU GMINY LUBIN

Podstawa prawna: Lokalny program wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy realizowany jest zgodnie z założeniami programowymi i regulaminem programu określonym odpowiednio w uchwale nr XXXV/229/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r. oraz uchwałą nr XXXV/230/2016 z dnia 29 czerwca 2016r. (ze zm.).

Cel: Program realizuje główny cel, jakim jest zwiększenie dostępności do oferty zajęć edukacyjnych, sportowych i kulturalnych, organizowanych także poza szkołą lub miejscem zamieszkania uczniów. Dokonuje się zakupów imiennych biletów miesięcznych w Komunikacji Powiatowej dla zainteresowanych tą formą wsparcia uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lubin.

Realizacja w 2021 r.: W roku szkolnym 2020/2021 z uwagi na ograniczenia spowodowane pandemią w miesiącach grudzień, styczeń, kwiecień hologramów nie dystrybuowano. Z tego tytułu koszty były relatywnie niższe od poziomu w latach poprzednich. W roku szkolnym 2020/2021 z tej formy wsparcia skorzystało około 1.834 uczniów. Na zakup biletów w roku budżetowym 2021 wydano 1.181.772,00 zł.

lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały nr XXVII/261/2021 Rady Gminy Lubin z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów.

Cel: Głównym celem utworzenia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów, zwanego w dalszej części „Programem”, jest zachęcanie uczniów do pogłębiania posiadanych uzdolnień i zainteresowań, stworzenie systemu motywacji do ciągłej pracy nad rozwijaniem szczególnych talentów. Programem zostaną objęci uczniowie szkół podstawowych pobierających naukę na terenie Gminy Lubin oraz uczniowie będący mieszkańcami Gminy Lubin pobierający naukę w szkołach ponadpodstawowych i policealnych poza terenem Gminy Lubin osiągający sukcesy w nauce, sporcie i innych dziedzinach artystycznych.

W oparciu o przyjęty Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów oraz zgodnie z art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty podjęto uchwałę XXVIII/277/2021 Rady Gminy Lubin z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania stypendiów uczniom. Uchwała wprowadziła zmiany w regulaminie przyznawania stypendiów dla uczniów, mają one podobny charakter jak stypendia dla studentów. Stypendium ma jednorazowy charakter i dotyczy wyników uzyskanych w roku szkolnym, za który składany jest wniosek. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określił nowe, szczegółowe warunki, formy, zakres i tryb udzielania stypendium wybitnie uzdolnionym dzieciom i młodzieży pobierającym naukę w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubin oraz w szkołach ponadpodstawowych i średnich zlokalizowanych poza gminą. Programem stypendialnym objęci zostali oprócz uczniów szkół średnich również uczniowie szkół podstawowych.

Stypendium Wójta dedykowane jest wybitnym uczniom szkół podstawowych i stanowi szczególną formę gratyfikacji szczególnie uzdolnionej młodzieży ze szkół podstawowych, gdyż najzdolniejsze dzieci, za bardzo dobre wyniki w nauce uzyskują również stypendia przyznawane przez dyrektorów tych jednostek.

Warunki jakie należy spełnić, aby uzyskać stypendium za bardzo dobre wyniki w nauce dla uczniów/absolwentów:

Szkół podstawowych:

 • w klasie IV-VI uzyskać średnią ocen z przedmiotów – co najmniej 5,9;

 • w klasie VII-VIII uzyskać średnią ocen z przedmiotów – co najmniej 5,8;

 • uzyskać wzorową ocenę z zachowania.

Szkół ponadpodstawowych i średnich:

 • być mieszkańcem gminy Lubin;

 • uzyskać średnią ocen z przedmiotów – co najmniej 5,1;

 • uzyskać wzorową lub bardzo dobrą ocenę z zachowania – dotyczy tylko uczniów/absolwentów szkół ponadpodstawowych.

Warunki jakie należy spełnić, aby uzyskać stypendium za szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe dla uczniów/absolwentów:

Szkół podstawowych:

 • być uczniem klasy IV-VIII;

 • indywidualnie lub grupowo uzyskać tytuł laureata w konkursie lub turnieju na szczeblu minimum wojewódzkim, zdobywając nagrodę główną lub zajmując miejsca od I do III lub zostać finalistą w konkursie lub turnieju na szczeblu wyższym, jeśli konkurs lub turniej przewiduje eliminacje na szczeblach niższych, zgodnie z regulaminem przeprowadzanych zawodów/turnieju wiedzy, artystycznych, sportowych.

Szkół ponadpodstawowych i średnich:

 • być mieszkańcem gminy Lubin;

 • być uczniem szkoły ponadpodstawowej lub policealnej realizującym zajęcia w systemie dziennym;

 • indywidualnie lub grupowo uzyskać tytuł laureata, w konkursie lub turnieju na szczeblu minimum wojewódzkim, zdobywając nagrodę główną lub zajmując miejsca od I do III lub zostać finalistą w konkursie lub turnieju na szczeblu wyższym, jeśli konkurs lub turniej przewiduje eliminacje na szczeblach niższych, zgodnie z regulaminem przeprowadzanych zawodów/turnieju wiedzy, artystycznych, sportowych.

Realizacja w 2021 r.: Ponadto w 2021 roku stypendium Wójta Gminy Lubin otrzymało łącznie 64 uczniów. Na stypendia dla uczniów w 2021 roku przeznaczono 23.120,00 zł. Za I semestr 2020/2021, 18 uczniów za wysokie wyniki w nauce oraz 5 uczniów za osiągnięcia artystyczne lub sportowe - wnioski złożone wg starych zasad. Natomiast według nowych zasad stypendium uzyskało 33 uczniów za wysokie wyniki w nauce oraz 8 uczniów za osiągnięcia artystyczne lub sportowe.

W 2021 roku z możliwości ubiegania się o stypendium Wójta Gminy Lubin skorzystało łącznie 60 osób. Łącznie na stypendia dla studentów w 2021 roku przeznaczono 29.550,00 zł. Za I semestr 2020/2021, 21 studentów I stopnia oraz 24 studentów II stopnia, uzyskało stypendium, przy czym wnioski zostały złożone jeszcze wg starych zasad. Natomiast według nowych zasad stypendium uzyskało 15 studentów, w tym: 4 osoby z I stopnia studiów i 11 osób z II stopnia studiów. Wszystkie stypendia przyznano za wyniki w nauce (średnią ocen).

W sumie na stypendia wydatkowano 52.670 zł.