Inwestycje


Wartość zrealizowanych wydatków majątkowych

w 2021 r.

19 373 644
+91,68%
do roku 2020


Główne kierunki inwestycyjne Gminy Lubin w 2021 r.


90% wydatków inwestycyjnych Gminy Lubin w 2021 r. skumulowane zostało w 4 obszarach: transport i łączność, gospodarka komunalna i ochrona środowiska, oświata i wychowanie oraz wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę. Ważnym obszarem inwestycji była także kultura fizyczna.

Największa zmiana kwotowa zaszła w przypadku wydatków na drogi publiczne gminne, na które w 2020 r. przeznaczono 352 tys. zł, natomiast w 2021 r. aż 5 mln zł. Poniżej przedstawiono wykaz zadań zrealizowanych przez gminę w 2021 r. w ww. obszarach z uwzględnieniem wykonanych kwot. Szczegółowa informacja opisowa dotycząca realizacji wskazanych zadań została zawarta w sprawozdaniu opisowym z wykonania budżetu za 2021 r.Inwestycje drogowe i transportowe

Łączna wartość wykonania w 2021 r.: 9.178.327,02 złBudowa drogi gminnej nr 103047D Chróstnik-Osiek

Wartość wykonania w 2021 r.: 2.748.446,66 zł

Zadanie obejmowało budowę drogi na długości ok. 2,1 km i szerokości jezdni 5,5 m.

W ramach zadania wykonano także utwardzone pobocza z kruszywa kamiennego oraz zbudowano kanał technologiczny na infrastrukturę podziemną.

Gmina otrzymała na ten cel dofinansowanie w ramach programu Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 70% kosztów kwalifikowalnych.

Parametry techniczne wybudowanej drogi:

 • jezdnia o nawierzchni mineralno-asfaltowej - dł. 2.113,0 m, szer. 5,50 m, pow. 11.995,0 m2,

 • dwustronne pobocze o konstrukcji z kruszywa kamiennego 0-31.5 mm - dł. 3.218,0 m, pow. 4.284,0 m2,

 • kanał technologicznego składającego dł. 2.151,0 m;

 • docelowa organizacji ruchu drogowego.

Zdjęcie tabliczki przy drodze asfaltowej.

Droga Chróstnik - Osiek

Zdjęcie drogi asfaltowej.

Droga Chróstnik - Osiek


BUDOWA DRÓG NA TERENIE GMINY

W obszarze budowy dróg lokalnych w 2021 r. zadania realizowano także w następujących obszarach (wraz z wartością wykonania w 2021 r.):

 • drogi powiatowe:

   • Przebudowa drogi powiatowej nr 1233D w miejscowości Miłoradzice - 84.634,43 zł,

   • Wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej nr 1231D w miejscowości Czerniec - 360.052,33 zł,

   • Pomoc finansowa udzielona Powiatowi lubińskiemu na przebudowę drogi powiatowej nr 1233D w Raszówce - 114.841,75 zł,

 • drogi gminne:

   • Remont drogi gminnej nr 103048D pomiędzy miejscowościami Gorzelin i Raszówka - 1.246.980,95 zł,

   • Rozbudowa drogi Gminnej nr 103051D Miroszowice - Kłopotów - ETAP II - 687.427,13 zł,

   • Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Krzeczyn Wielki - 290.167,68(w tym 285.967,68 zł wydatki niewygasające z końcem roku budżetowego),

   • Modernizacja, przebudowa lub rozbudowa innych dróg gminnych - 104.462,00 zł,

 • drogi wewnętrzne:

   • Przebudowa drogi wewnętrznej biegnącej śladem działek nr 74/17 i 74/46 w miejscowości Niemstów - 165.099,24 zł,

   • Przebudowa drogi gminnej biegnącej śladem działek nr 171/8 i 171/19 w miejscowości Osiek ul. Brzoskwiniowa - 29.980,00 zł,

   • Przebudowa drogi biegnącej śladem działek nr 30/3, 31/8, 31/9 ul. Lawendowa w miejscowości Osiek - 495.098,25(w tym 471.359,25 zł wydatki niewygasające z końcem roku budżetowego),

   • Przebudowa drogi wewnętrznej biegnącej śladem działki nr 187/1 w miejscowości Czerniec - 227.368,38 (wydatki niewygasające z końcem roku budżetowego),

   • Modernizacja, przebudowa lub rozbudowa innych dróg wewnętrznych - 2.302.716,68 zł

 • pozostała działalność:

   • Montaż fotoradarów - 195.520,90 zł,

   • Parking przy boisku we Wiercieniu - 110.530,64 zł,

   • Wiercień (fundusz sołecki) - budowa parkingu przy boisku sportowym - 15.000,00.Inwestycje w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska

Łączna wartość wykonania w 2021 r.: 3.899.207,84inwestycje w obszarze gospodarki komunalnej i ochrony środowiska


W zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w 2021 r. zadania realizowano w następujących obszarach:

 • gospodarka ściekowa i ochrona wód:

   • Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Chróstnik polegającej na budowie głównej przepompowni ścieków i tranzytowych sieci kanalizacji sanitarnej - 1.115.261,61 zł (w tym 689.531,85 zł wydatki niewygasające z końcem roku budżetowego),

   • Budowa sieci wody i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Obora - 37.453,50 ,

   • Budowa sieci wody i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niemstów - 267.615,05(w tym 266.771,93 zł wydatki niewygasające z końcem roku budżetowego),

 • utrzymanie zieleni (fundusz sołecki):

   • Pieszków - zakup urządzeń do pielęgnacji zieleni - 9.249,00 zł,

   • Raszowa - utrzymanie i pielęgnacja gminnych terenów zielonych - 12.400,00 zł,

   • Siedlce - pielęgnacja terenów zielonych - 11.000,00,

 • ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu:

   • Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych (LUB08) - 95.000,00

 • ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu:

   • Projekt zagospodarowania parku w Raszowej - 14.760,00(wydatki niewygasające z końcem roku budżetowego),

 • oświetlenie ulic, placów i dróg:

   • Rozbudowa oświetlenia - 215.960,48 zł,

   • Zakup i montaż lamp solarnych w Bukownie, Gorzycy, Miłosnej i Oborze - 60.604,00 (4 inwestycje z funduszu sołeckiego po 15.215,10 zł),

 • pozostała działalność:

   • Wkład do PGKGL sp. z o.o. - 2.000.000,00 zł,

   • Obora (fundusz sołecki) - rewitalizacja terenu zielonego przy ulicy Malinowej dz. ewidencyjna nr 196- 30.504,00 zł,

   • Pieszków (fundusz sołecki) - dostawa i montaż ogrodzenia działki 123/4- 16.927,00 zł,

   • Zimna Woda (fundusz sołecki) - zakup kontenera magazynowego- 12.216,80.Inwestycje w oświatę i wychowanie

Łączna wartość wykonania w 2021 r.: 2.461.128,79Rozbudowa Szkoły Podstawowej w miejscowości Raszówka

Całkowita wartość inwestycji: 2.407.966,59

Wartość wykonania w 2021 r.: 2.189.463,09

Rozbudowa istniejącego budynku szkoły połączona komunikacyjnie na poziomie parteru łącznikiem z istniejącym obiektem szkolnym. Nowy segment dydaktyczny składa się z pomieszczenia świetlicy szkolnej oraz dwóch sal dydaktycznych wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym. Nowo wybudowany segment wyposażony jest w instalacje wewnętrzne: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania wraz kotłownią, gazową, wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej, elektryczną, przeciwpożarowego wyłącznika prądu, system oddymiania grawitacyjnego, odgromową, niskoprądową w tym: sieci komputerowej, system telewizji dozorowej, system instalacji dzwonkowej, sygnalizacji włamania i napadu oraz klimatyzacji w części świetlicowej na parterze budynku.

Powierzchnia zabudowy rozbudowy - 257,81 m²

Powierzchnia użytkowa budynku - 380,40 m²

Kubatura budynku - 2.494,89 m³

Zdjęcie budynku szkoły.

Szkoła podstawowa w Raszówce

Zdjęcie szkolnego holu.

Szkoła podstawowa w Raszówce

Zdjęcie sali w szole.

Szkoła podstawowa w Raszówce


Szkoły podstawowe, przedszkola i żłobki


W zakresie oświaty i wychowania w 2021 r. zadania realizowano także w następujących obszarach:

 • szkoły podstawowe:

   • Rozbudowa szkół podstawowych - 2.189.463,09 zł,

   • Termomodernizacja budynków gminnych - 71.807,40 (wydatki niewygasające z końcem roku budżetowego),

   • Wykonanie sieci komputerowej w Szkole Podstawowej w Szklarach Górnych - 35.000,00 zł,

   • Porozumienie z Lubinem dotyczące refundowania kosztów ponoszonych przez obie gminy w związku z uczęszczaniem dzieci do szkół - 93.008,30 zł,

   • Budowa Wiaty drewnianej na terenie Szkoły Podstawowej w Szklarach Górnych (fundusz sołecki Obora) - 4.500,00 zł,

   • Budowa wiaty drewnianej na terenie Szkoły Podstawowej w Szklarach Górnych (fundusz sołecki Szklary Górne) - 12.000,00 zł,

 • przedszkola i żłobki:

   • Budowa przedszkola i żłobka w miejscowości Chróstnik - 55.350,00(wydatki niewygasające z końcem roku budżetowego).inwestycje w zakresie wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz i wodę

Łączna wartość wykonania w 2021 r.: 1.950.795,78Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Siedlce, dz. nr 205/19

Całkowity koszt: 2.144.067,12

Wartość wykonania w 2021 r.: 1.950.795,78 zł

Inwestycja obejmowała przebudowę budynku SUW wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych i rurociągów technologicznych, przebudowę zbiorników wody surowej na zbiorniki magazynowe wody uzdatnionej, wymianę osadnika wód popłucznych, wykonanie neutralizatora ścieków z chlorowni, dostawę i montaż obudów dwóch studni głębinowych wraz z zestawami pompowymi, dostarczenie i montaż kompletnej instalacji do uzdatniania wody o wydajności Q=20m3/h w tym pompy, niezbędna armatura, zestaw filtracyjny, zestaw aeracji, dmuchawy, sprężarki, system dozowania dezynfekcji wody, instalacja elektryczna oraz AKPIA.

Ponadto wykonano zewnętrzne oświetlenie terenu, chodniki i plac manewrowy z kostki betonowej, odtworzono tereny zielone oraz zamontowano nowe ogrodzenie wraz z furtką oraz bramą wjazdową.

Zdjęcie budynku SUW w miejscowości Siedlce.

Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Siedlce

Zdjęcie niebieskich zbiorników.

Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Siedlce

Zdjęcie schodów.

Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Siedlceinwestycje w sport

Łączna wartość wykonania w 2021 r.: 1.077.021,83


W zakresie kultury fizycznej i sportu w 2021 r. zrealizowano następujące zadania:

 • obiekty sportowe:

   • Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z siłownią plenerową w miejscowości Pieszków - 444.367,84 zł (w tym 314.475,23 zł wydatki niewygasające z końcem roku budżetowego),

   • Budowa i modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych - 162.161,84 zł,

   • Rozbudowa placów zabaw i siłowni plenerowych, budowa wiat rekreacyjnych i innych obiektów małej architektury - 75.014,36 zł,

   • Zagospodarowanie działki nr 306 w Krzeczynie Wielkim - 22.475,43 zł,

   • Doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Lubin - 19.999,98 zł,

   • Zakupy inwestycyjne na potrzeby obiektów sportowych - 35.499,00 zł,

 • fundusze sołeckie:

   • Chróstnik - wykonanie chodnika na placu zabaw - 8.000,00 zł,

   • Czerniec:

     • Zagospodarowanie działki nr 394/3 - 15.500,00 zł,

     • Doposażenie placu zabaw zgodnie z projektem - 8.329,10 zł,

   • Dąbrowa Górna - zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego - działka nr 49 - 11.525,25 zł,

   • Gorzelin - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół siłowni plenerowej - etap I - 17.100,00 zł,

   • Krzeczyn Mały:

     • Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej na siłownię plenerową - 10.947,00 zł,

     • Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na terenie istniejącego placu zabaw przy świetlicy wiejskiej - 9.000,00 zł,

     • Modernizacja nawierzchni pod istniejącą siłownią plenerową zlokalizowaną przy świetlicy wiejskiej - 8.000,00 zł,

   • Krzeczyn Wielki - zagospodarowanie terenu działki nr 306 - 43.507,05 zł,

   • Lisiec - zagospodarowanie terenu na działce gminnej nr 213/1 - 25.000,00 zł,

   • Miroszowice - wykonanie ogrodzenia terenów sportowo-rekreacyjnych - 19.499,27 zł,

   • Niemstów - wykonanie siłowni plenerowej - 40.400,00 zł,

   • Obora - doposażenie infrastruktury boiska sportowego - 12.500,00 zł,

   • Osiek - wyposażenie placu zabaw na terenach zielonych przy świetlicy - 29.707,05 zł,

   • Składowice - modernizacja placu zabaw - 33.385,06 zł,

   • Szklary Górne:

     • Doposażenie boiska sportowego w Szklarach Górnych - kontynuacja - 10.600,00 zł,

     • Doposażenie boiska sportowego w Szklarach Górnych - montaż systemu odwadniania dachu wiat - 1.500,00 zł,

   • Ustronie - budowa ogrodzenia boiska gminnego - etap IV - 13.003,60.


Szczegółowa informacja na temat zadań inwestycyjnych zrealizowanych w obszarze kultury fizycznej i sportu w ramach funduszu sołeckiego jest dostępna w zakładce Fundusz sołecki.

Zdjęcie ławeczek pod altanką.

Czerniec - doposażenie placu zabaw

Zdjęcie placu zabaw - zdjęcie nr 1.

Krzeczyn Wielki - zagospodarowanie działki nr 306

Zdjęcie placu zabaw - zdjęcie nr 2.

Krzeczyn Wielki - zagospodarowanie działki nr 306

Zdjęcie drewnianych altanek przy palenisku.

Lisiec - zagospodarowanie terenu na działce gminnej nr 213/1

Zdjęcie huśtawek na placu zabaw.

Osiek - wyposażenie placu zabaw na terenach zielonych przy świetlicy

Zdjęcie drewnianej wiaty.

Szklary Górne - wiata