INFRASTRUKTURA I GOSPODARKA KOMUNALNA


REALIZOWANE PROGRAMY Związane z infrastrukturą, GOSPODARKĄ KOMUNALNĄ, mieszkaniową I OCHRONĄ ŚRODOWISKARealizacja zadań związanych z ochroną środowiska stanowi odzwierciedlenie działań podejmowanych na podstawie polityki programów i strategii przyjętych przez władze Lubina. Do najważniejszych z nich należą:


 • Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lubin na lata 2017-2021;

 • Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lubin (PGN);

 • Program Ochrony Środowiska dla Gminy Lubin na lata 2019-2022 z perspektywą do 2026 r.;

 • Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubin;

 • Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubin na rok 2021;

 • Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Gminy Lubin Sp. z o.o. na lata 2019-2022;

 • Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Gminy Lubin Sp. z o.o. na lata 2021-2023;

 • Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Lubin.


Dokładniejszy opis wskazanych powyżej programów znajduje się w części raportu poświęconej Realizowanym politykom, programom i strategiom.WODA I ŚCIEKI604,4 tys.

m3 sprzedanej wody

pitnej dla mieszkańców

1,4 km

nowej sieci

wodociągowej

145 szt.

nowych przyłączy wodociągowych

88,6%

budynków mieszkalnych podłączonych do sieci wodociągowej

543,5 tys.

m3 odebranych ścieków

od mieszkańców

0,4 km

nowej sieci

kanalizacji sanitarnej

125 szt.

nowych przyłączy kanalizacji sanitarnej

87,2%

budynków mieszkalnych podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnejODPADY KOMUNALNEwydatki na gospodarkę odpadami w 2021 r.

7 130 766

+15,58%

do roku 2020


Bilansowanie systemu w 2021 r.


W 2021 r. system gospodarki odpadami nie uległ zbilansowaniu. Różnica między dochodami a wydatkami ponoszonymi na utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosła - 1.950.624,54 . W uchwale Nr XXXVI/362/2021 z dnia 22 grudnia 2021 roku Rada Gminy Lubin zdecydowała o pokryciu w 2021 r. z dochodów własnych części kosztów wynikających z różnicy pomiędzy dochodami z pobranej opłaty a kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.


W 2021 r. obowiązywały następujące stawki opłat za odpady zbierane i odbierane z nieruchomości:

 • w sposób selektywny:

  • 33 zł od mieszkańca, jeśli nieruchomość zamieszkuje 1 osoba;

  • 31 zł od mieszkańca, jeśli nieruchomość zamieszkują 2 osoby;

  • 29 zł od mieszkańca, jeśli nieruchomość zamieszkują 3 osoby;

  • 27 zł od mieszkańca, jeśli nieruchomość zamieszkują 4 osoby;

  • 25 zł od mieszkańca, jeśli nieruchomość zamieszkuje 5 osób;

  • 23 zł od mieszkańca, jeśli nieruchomość zamieszkuje 6 osób i więcej.

Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny ponosi opłatę podwyższoną za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości czterokrotnej ww. stawki miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość (w zależności od ilości osób zamieszkałych na nieruchomości).


7 550,3

Łączna masa odebranych odpadów od mieszkańców (tony)

0,46

Odpady odebrane na

mieszkańca (w tonach)

3 452,2

Odebrane odpady

pozostałe po segregacji (tony)


Struktura zebranych odpadów w 2021 r.


4 098,1

Łączna masa odebranych odpadów

segregowanych (tony)

2 707,3

Łączna masa odebranych odpadów segregowanych z nieruchomości (w tonach)

1 390,8

Łączna masa odpadów segregowanych dostarczonych do PSZOK (w tonach)TRANSPORT PUBLICZNYwydatki na transport i łączność w 2021 r.

14 800 440

+66,20%

do roku 2020


W zakresie wydatków bieżących ponoszonych w obszarze transportu i łączności, zdecydowanie największe środki przeznacza się na utrzymanie lokalnego transportu zbiorowego. W 2021 r. na ten cel wydatkowano 4.070.495,57 zł. Wyżej wymienione środki objęły m.in.

 • dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Lubińskiego na dofinansowanie komunikacji powiatowej w kwocie 3.900.000,00 zł;

 • dotację celową przekazaną Gminie Polkowice na podstawie porozumienia zawartego w zakresie publicznego transportu zbiorowego na trasie Polkowice-Szklary Górne w kwocie 29.325,83 zł;

 • dotację celową przekazaną Gminie Ścinanwa na realizację transportu zbiorowego na trasie Lubin - Ścinawa w kwocie 46.459,74 zł.

Zdecydowany wzrost wydatków w obszarze transportu i łączności dotyczy zrealizowanych wydatków majątkowych, w szczególności w zakresie dróg publicznych gminnych. Więcej na temat zadań inwestycyjnych zrealizowanych w obszarze infrastruktury drogowej przedstawiono w zakładce Inwestycje.


Struktura wydatków na transport i łączność w 2021 r.14

Liczba linii

autobusowych

619 650

Wozokilometry przejechane przez komunikację publiczną (w km)

5,87

Długość nowo wybudowanych i wyremontowanych

dróg gminnych (w km)


w tym:


drogi nowe - 3,64 km

drogi wyremont. - 2,23 km

61

Liczba nowych

lamp ulicznych


Zdjęcie tabliczki przy drodze asfaltowej.

Droga Chróstnik-Osiekgospodarka mieszkaniowawydatki na gospodarkę mieszkaniową w 2021 r.

1 133 547

-11,07%

do roku 2020


Wydatki w obszarze gospodarki mieszkaniowej objęły m.in. zakup drobnych materiałów do remontów i napraw, zakupy energii do budynków komunalnych, usługi remontowe, usługi ochrony mienia, przeglądy okresowe kominów i instalacji, wywóz nieczystości, operaty szacunkowe, czyszczenie rynien, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie majątku, koszty postępowań sądowych.


56

Liczba obowiązujących umów najmu gminnych lokali mieszkalnych w 2021 r.

5

Liczba zawartych umów najmu gminnych lokali komunalnych w 2021 r.

4

Liczba rozwiązanych umów najmu gminnych lokali komunalnych w 2021 r.


3

Liczba obowiązujących umów najmu lokali socjalnych w 2021 r.

2

Liczba zawartych umów najmu lokali socjalnych w 2021 r.

2

Liczba rozwiązanych umów najmu lokali socjalnych w 2021 r.


0,7

Grunty przekazane/sprzedane inwestorom pod budownictwo mieszkaniowe (w ha)

5,1

Zasób gruntów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe
w 2021 r. (ha)

4,2

Zasób uzbrojonych gruntów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe w 2021 r. (ha)