GOSPODARKA


LOKALNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆWpływy z PIT i CIT na mieszkańca w 2021 r.:

2 045

+8,86%

do roku 20201 665

Liczba osób prowadzących działalność gospodarczą

146

Liczba nowych osób prowadzących działalność gospodarczą wpisanych do REGON

75

Liczba osób prowadzących działalność gospodarczą wypisanych z REGONPodatki dla przedsiębiorców w 2021 r.

Utrzymanie na terenie Gminy Lubin znacząco niższego poziomu stawek podatku od środków transportowych od maksymalnego dopuszczalnego ich poziomu stanowi wyraz dążenia władz do zwiększania potencjału gospodarczego gminy. Potwierdzają to chociażby kolejny przyrost liczby osób prowadzących działalność gospodarczą w 2021 r., którzy zarejestrowali się w REGON. Wysokość obowiązujących stawek zapewnia stabilność finansową gminy, a przy tym gwarantuje możliwość dalszego rozwoju.


Pochodną zwiększającej się bazy przedsiębiorców na terenie Gminy Lubin są również uzyskiwane wpływy z podatku PIT i CIT. W 2021 r. wartość wpływów z tych podatków w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosła 2.044,89 zł, podczas gdy w 2020 r. było to 1.878,41.


W 2021 r. kontynuowano prace nad stworzeniem warunków sprzyjających pozyskaniu inwestorów w celu utworzenia i rozwoju Parku Przemysłowego w Gminie Lubin (w ramach Strefy Aktywności Gospodarczej wyznaczonej w obszarze sąsiadującym z drogą S3 w obrębach Krzeczyn Wielki i Obora oraz Mieście Lubinie).zarządzanie przestrzenią


Odpowiednie zarządzanie przestrzenią w gminie ma bardzo duże znaczenie dla utrzymania porządku przestrzennego, a uchwalanie nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego ma korzystne długotrwałe efekty.

W Gminie Lubin nie istnieje potrzeba wydawania decyzji o warunkach zabudowy przez co procesy inwestycyjne są sprawniejsze (100 % pokrycie gminy MPZP wyeliminowało konieczność wydawania takich decyzji).

W 2021 r. dokonano zmiany 3 MPZP. Procedowanie nowych aktów planowania przestrzennego wpływa korzystnie na zagospodarowanie niezabudowanych jeszcze terenów. W Gminie Lubin cała powierzchnia objęta jest MPZP. Taki stan wpływa pozytywnie na wizerunek gminy oraz zadowolenie mieszkańców.

Nowe studium

Dnia 25 lutego 2021 r. Rada Gminy Lubin podjęła uchwałę nr XXVII/271/2021 i przyjęła studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubin.

Nowe studium weszło w życie z dniem podjęcia i bez zmian obowiązuje do chwili obecnej. W przedmiotowym dokumencie wprowadzonych zostało szereg zapisów umożliwiających dalszy rozwój działalności usługowej i produkcyjnej, wskazano także wiele terenów, na których można będzie (po zmianie MPZP) lokalizować urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł (wiatraki, farmy fotowoltaiczne).

Kierunki zagospodarowania Gminy Lubin w nowym studium

Mapka przedstawia Kierunki zagospodarowania Gminy Lubin w nowym studium.

Pełna treść studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dostępna po kliknięciu w powyższą mapę

Przystąpienia do sporządzenia MPZP

Przyjęcie przez Radę Gminy Lubin nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubin stworzyło możliwość rozpoczęcia procedury zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla poszczególnych obrębów, w których przedmiotowy dokument przewiduje lokalizację urządzeń wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych. Rada Gminy Lubin podjęła następujące uchwały w zakresie przystąpienia do zmiany MPZP:

 • dla obrębu Obora;

 • dla obrębu Krzeczyn Wielki;

 • dla obrębu Krzeczyn Mały;

 • dla obrębu Zimna Woda;

 • dla obrębu Wiercień;

 • dla obrębu Ustronie;

 • dla obrębu Składowice;

 • dla obrębu Siedlce;

 • dla obrębu Pieszków;

 • dla obrębu Osiek;

 • dla obrębu Niemstów;

 • dla obrębu Miłoradzice;

 • dla obrębu Księginice;

 • dla obrębu Gorzyca;

 • dla obrębu Czerniec;

 • dla obrębu Chróstnik.

Panorama miasta.

Dnia 26 lipca 2021 r. Rada Gminy Lubin podjęła uchwałę nr XXXI/316/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubin dla fragmentu obrębu Szklary Górne, obejmującego obszar Kopalni piasku "Obora", gdzie również przewidywane są zmiany ukierunkowane na lokalizację urządzeń wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych.

W ciągu 2021 r. kontynuowane były prace związane ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów: Księginice, Siedlce, Kłopotów i Czerniec w Gminie Lubin, która została zainicjowana Uchwałą Nr XIV/148/2019 Rady Gminy Lubin z dnia 2 grudnia 2019 r. Do opracowywania ww. projektu planu przystąpiono ze względu na potrzebę budowy na obszarze gminy urządzeń technicznych służących wprowadzeniu świeżego powietrza do wyrobisk we wschodniej części obszaru górniczego „Lubin-Małomice”, tj. dwóch wdechowych wentylacyjnych otworów wielkośrednicowych lub szybu górniczego o funkcji wentylacyjnej wdechowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zgłoszoną przez KGHM Polska Miedź S.A. Otwory wentylacyjne/szyb górniczy planuje się usytuować na działce ewidencyjnej nr 346/11 obręb Księginice.


44

Liczba MPZP

obowiązujących

29 tys.

Powierzchnia objęta

MPZP (ha)

100,00%

Powierzchnia Gminy

objęta MPZPTERENY ZIELONE544

Powierzchnia gruntów leśnych gminnych (ha)


1 061

Powierzchnia terenów chronionych (ha)


33,7

Powierzchnia terenów zieleni (ha)Opieka nad zabytkami

Trwająca od 2020 r. pandemia koronowirusa zasadniczo wpłynęła na funkcjonowanie wszystkich obszarów życia. Wywarła istotny wpływ na sposób i możliwość przeprowadzenia zadań i przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Lubin również w roku 2021. Istotne utrudnienia oraz zmiany systemowe nie obejmowały natomiast realizacji tzw. działań twardych - remontów, konserwacji, rewitalizacji zarówno tych wspieranych dotacjami z budżetu gminy, jak i tych wykonywanych na obiektach stanowiących własność gminy. Przedsięwzięcia tego typu udało się realizować planowo.

Gmina Lubin do końca lutego każdego roku prowadzi nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. W 2021 r. przyznano 7 dofinansowywań na zabytki ruchome i nieruchome dla sześciu Parafii na łączną kwotę 300.000 zł.

Zdjęcie przedstawia budynek kościoła.

Parafia Rzymskokatolicka pw. Trójcy Świętej w Zimnej Wodzie

 • Wykonanie robót budowlanych i prac konserwatorskich przy zabytku, polegających na wzmocnieniu konstrukcji więźby dachowej, remoncie pokrycia dachu, wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej fundamentów i renowacji fasad w kościele pw. Trójcy Świętej w Zimnej Wodzie - etap VIII - 55.000,00 zł,

Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Serca NMP w Raszówce

 • Prace konserwatorskie zabytkowej ambony w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Raszowej - etap III - 25.000,00 zł,

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Szklarach Górnych

 • Wykonanie robót budowlanych i prac konserwatorskich przy zabytku, polegających na remoncie i przebudowie dachu wieży kościoła pw. św. Antoniego w Oborze - etap II - 90.000,00 zł,

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Trójcy w Miłoradzicach

 • Remont wieży kościoła filialnego pw. Św. Antoniego w Niemstowie - etap II - 30.000,00 zł,

 • Remont wieży kościelnej z nowym zadaszeniem kościoła filialnego pw. Św. Katarzyny w Gogołowicach - etap III - 50.000,00 zł,

Parafia Prawosławna pw. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogarodzicy w Zimnej Wodzie

 • Roboty remontowe zabytkowego ogrodzenia i zabezpieczające konstrukcję murów wokół cmentarza i budynku cerkwi Parafii Prawosławnej pw. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogarodzicy w Zimnej Wodzie - etap I - 30.000,00 zł,

Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Brunowie

 • Prace konserwatorskie przy kolumnach pod chórem w kościele filialnym pw. Św. Józefa Robotnika w Gorzycy - etap I - 20.000,00 zł.

Na bieżąco prowadzony jest monitoring Gminnego Planu Ochrony Zabytków Gminy Lubin na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych. Z uwagi na wprowadzenie obostrzeń związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS CoV-2, w roku 2021 prace społecznie użyteczne nie były realizowane przy obiektach zabytkowych.

Podstawowym działaniem dokumentacyjnym, mającym na celu lepsze poznanie historii poszczególnych zabytków, wynikającym z zadań własnych Gminy Lubin jest prowadzenie i aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków. Obowiązek wykonania podstawowego rozpoznania zasobu zabytków w gminie, jakim jest niniejsze opracowanie nakłada ustawa z dnia 17 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Gminna Ewidencja Zabytków Gminy Lubin dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Lubin. Informacja o zabytkach z terenu gminy w postaci kart ewidencyjnych wraz z dokumentacją fotograficzną jest do wglądu zainteresowanych w godzinach pracy Urzędu w Referacie Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia. Obecnie Gminna Ewidencja Zabytków Gminy Lubin zawiera 331 kart adresowych zabytków urbanistyki, architektury i budownictwa oraz założeń zielonych i 460 kart stanowisk i obszarów chronionych.

Prowadzone były przez Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w roku ubiegłym zadania związane z rewitalizacją gminy zgodnie z Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Lubin. Podejmowane są działania związane z pozyskiwaniem środków zewnętrznych na zabytkowe obszary parkowe i od wielu lat Referat KM realizuje prace związane z rewitalizacją zabytkowych parków. Bieżące utrzymanie tych obszarów, ich pielęgnacja przeciwdziałają procesowi degradacji i zaniedbania. Dodatkowym walorem w tym zakresie jest także wymiar edukacyjny, bowiem każdy z tych obiektów posiada szczegółowo opisaną ścieżkę przyrodniczą.

W ramach corocznie zawieranej umowy z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Gminy Lubin Sp. z o.o. prowadzone jest bieżące utrzymanie zabytkowych parków w Gorzelinie, Miłoradzicach, Raszowej, Siedlcach, Księginicach, Niemstowie oraz terenu parkowego (pocmentarnego) w Osieku. Zakres prac pielęgnacyjnych, porządkowych i zabezpieczających obejmuje m.in. wykaszanie roślinności, wywóz i przekazywanie do zagospodarowania zebranych odpadów, prace pielęgnacyjne, wycinka i usuwanie wykrotów, wyłomów i nasadzenia drzew, usuwanie chwastów, kamieni, opadłych konarów lub gałęzi drzew. Na ten cel w 2021 r. wydatkowano - 266.510,16 zł.

Edukacja na temat dziedzictwa

Szeroko pojętą edukacją kulturalną oraz promocją dziedzictwa niematerialnego - obrzędów, zwyczajów regionalnych na terenie Gminy Lubin w znacznej mierze zajmuje się Ośrodek Kultury Gminy Lubin.

Gmina Lubin w ubiegłym roku wydała kolejne monografie miejscowości Gminy Lubin obejmujące zagadnienia związane z historią gminy. Ukazały się 4 nowe publikacje dla miejscowości: Krzeczyn Mały, Kłopotów, Gorzelin i Czerniec. Nakład 300 szt. każdej monografii, łącznie 1.200 egzemplarzy. Łączny koszt opracowania i druku wyniósł 12.230,70 zł.

W 2021 r. powstał pierwszy wirtualny spacer z historią, jest to multimedialna prezentacja mająca na celu popularyzację kultury i ukazanie wyjątkowego charakteru Kościoła pw. św. Piotra i Pawła w Szklarach Górnych. Koszt filmu zamknął się w kwocie 3.075,00 zł i jest dostępny na stronie Gminy Lubin, Facebooku oraz na kanale YouTube.

W roku 2021 w ramach Funduszu Sołeckiego powstały dwie gry terenowe: O tryptyku z kościoła w Osieku i innych perełkach i Historyczne zakątki Krzeczyna Wielkiego. Koszt opracowania questów wyniósł łącznie 7.000,00 zł.

Każdego roku Gmina Lubin na gadżetach promujących gminę zamieszcza grafiki z zabytkami z terenu gminy lub wydaje opracowania w ostatnich dwóch latach były to min. kubki, podstawki pod kubki, magnezy i notesy.