SYSTEM OŚWIATOWY GMINY


Głównym zadaniem realizowanym w obszarze oświaty jest zapewnianie dzieciom i uczniom jak najlepszych warunków i możliwości do indywidualnego rozwoju, stałego pogłębiania wiedzy oraz zdobywania nowych osiągnięć. Gmina Lubin wykonuje zadania w tym zakresie, realizując jednocześnie następujące strategie i programy:

 • Lokalny program wyrównania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Lubin;

 • Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów.

Szczegółowe informacje znajdują się w części raportu dotyczącej realizowanych polityk, programów i strategii.OŚWIATA - PODSTAWOWE PARAMETRY683

Liczba dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym


Liczba dzieci w wieku 3-6 lat z terenu gminy objęta wychowaniem przedszkolnym w placówkach działających na terenie Gminy Lubin oraz Miasta Lubin, a także gmin ościennych.

95,13%

Współczynnik skolaryzacji przedszkolnej


Wskaźnik określa stosunek liczby dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w wieku 3-6 lat w placówkach działających na terenie Gminy Lubin oraz Miasta Lubin, a także gmin ościennych w ogólnej liczbie dzieci w tym wieku z terenu gminy.

18,06

Średnia liczebność oddziałów w szkołach podstawowych


Wskaźnik określa ilu uczniów przypada przeciętnie na 1 oddział klasowy w SP (klasy I-VIII).

1,96

Średnia liczba etatów nauczycielskich na oddział w SP *


Wskaźnik określa ile etatów nauczycielskich przypada przeciętnie na 1 oddział klasowy w SP (klasy I-VIII wraz z oddziałami przedszkolnymi).


1603

Liczba dzieci w szkołach podstawowych**


Liczba uczniów pobierających naukę w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubin oraz Miasto Lubin (klasy I-VIII).

86,60%

Współczynnik skolaryzacji w szkołach podstawowych***


Wskaźnik określa jaki odsetek dzieci objętych obowiązkiem szkolnym pobiera naukę w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubin oraz Miasto Lubin.

8,92

Liczba uczniów na etat nauczycielski w szkołach podstawowych*


Wskaźnik określa ilu uczniów/dzieci przypada na 1 etat nauczycielski w SP (klasy I-VIII wraz z oddziałami przedszkolnymi).

7,74

Wskaźnik efektywności zatrudnienia nauczycieli


Wskaźnik określa ilu uczniów potrzeba, aby sfinansować 1 umownie liczony etat nauczyciela* (klasy I-VIII wraz z oddziałami przedszkolnymi). .

* Liczba etatów nauczycieli obejmuje również liczbę godzin ponadwymiarowych w przeliczeniu na etat.

** Wskazana liczba uczniów w SP nie uwzględnia liczby uczniów uczęszczających do szkół podstawowych na terenie Miasta Lubin prowadzonych przez inny organ niż JST.

*** Wskazany współczynnik skolaryzacji w SP nie uwzględnia liczby uczniów uczęszczających do szkół podstawowych na terenie Miasta Lubin prowadzonych przez inny organ niż JST.


Jak wynika z powyższego, wskaźnik skolaryzacji w szkołach podstawowych dla Gminy Lubin kształtuje się na poziomie 86,60% obejmującym dzieci i młodzież zamieszkałe na terenie Gminy Lubin, spełniające obowiązek szkolny w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Lubin oraz Miasto Lubin. Znaczna grupa mieszkańców Gminy Lubin jest uczniami szkół prowadzonych przez inne ograny niż JST, w tym Salezjańskiej Szkoły Podstawowej im. Dominika Savio oraz Społecznej Szkoły Podstawowej im. Rady Europy prowadzonych na terenie miasta Lubin. Dzieci w wieku przedszkolnym uczęszczają również do placówek w gminach ościennych.

Należy zwrócić uwagę na to, że koszty jakie Gmina Lubin ponosi w związku z realizacją zadań oświatowych obejmują również te dzieci i uczniów, którzy zamieszkują na terenie Gminy Lubin, ale realizują wychowanie przedszkolne w przedszkolach samorządowych na terenie innych JST (w oparciu o ustawę o finansowaniu zadań oświatowych) oraz w szkołach prowadzonych przez Miasto Lubin (na podstawie zawartego porozumienia) w formie odpowiednio refundacji dotacji na dziecko przedszkolne lub refundacji kosztów przekraczających subwencję na ucznia .System oświatowy Gminy LUBIN w 2021 r.W 2021 r. Gmina Lubin prowadziła 5 szkół podstawowych, 1 przedszkole oraz 8 punktów przedszkolnych w podziale na:


 • Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Siedlcach,

 • Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Krzeczynie Wielkim,

 • Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Raszówce,

 • Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Szklarach Górnych,

 • Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Niemstowie wraz z filią w Osieku,

 • Przedszkole im. Jana Pawła II w Raszówce,

 • Punkt Przedszkolny w Księginicach,

 • Punkt Przedszkolny w Składowicach,

 • Punkt Przedszkolny w Miłoradzicach,

 • Punkt Przedszkolny w Osieku,

 • Punkt Przedszkolny w Wiercieniu,

 • Punkt Przedszkolny w Szklarach Górnych,

 • Punkt Przedszkolny w Krzeczynie Wielkim,

 • Punkt Przedszkolny w Niemstowie.

Organizacja szkół i przedszkola

Wskazane w powyższej tabeli dane dotyczące liczby etatów nauczycieli w poszczególnych szkołach podstawowych obejmują także nauczycieli pracujących w oddziałach przedszkolnych. W przypadku liczby etatów pracowników administracji i obsługi ujęto etaty obejmujące także pracowników oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktów przedszkolnych.

Organizacja oddziałów przedszkolnych

Organizacja punktów przedszkolnych

W szkołach podstawowych wraz z oddziałami "0", dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubin, w roku szkolnym 2021/2022 uczy się 995 uczniów w 57 oddziałach. W porównaniu do poprzedniego roku szkolnego nastąpił wzrost liczby uczniów - o 20 oraz spadek oddziałów - o 1 oddział. W tym samym czasie 103 dzieci uczęszczało do punktów przedszkolnych, a 231 do przedszkola.


Pomimo, że w 2021 roku wprowadzano czasowe ograniczenia w funkcjonowaniu szkół, przez co w dużej mierze kształcenie realizowano na odległość, sprawnie realizowano w jednostkach oświatowych podstawowe kierunki wyznaczone przez Ministra Edukacji i Nauki oraz Dolnośląskiego Kuratora Oświaty. Ponadto każda ze szkół posiadała własne priorytetowe zadania, które starała się realizować, monitorować i analizować.


Nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi


200,30

Liczba etatów zatrudnionych pracowników ogółem w 2021 roku

(stan na 30.09.2021 r.)

138,54

Liczba etatów zatrudnionych nauczycieli w 2021 roku

(stan na 30.09.2021 r.)


61,76

Liczba etatów zatrudnionych pracowników administracji i obsługi w roku 2021 roku

(stan na 30.09.2021 r.)


Nauczyciele wg stopnia awansu zawodowegodziałalność na rzecz uczniów w 2021 r.Dowozy uczniów


W roku szkolnym 2020/2021 zorganizowanymi dowozami objętych było średnio miesięcznie 343 uczniów szkół podstawowych. Z uwagi na pandemię i ograniczeniami w funkcjonowaniu szkół (zdalne nauczanie) liczba ta była znacznie poniżej poziomu z roku poprzedniego (561 uczniów). Uczniowie korzystający z przewozów objęci byli opieką (w ramach zakupionego biletu opiekę zapewniał na każdej trasie przewoźnik wyłoniony w postępowaniu przetargowym). Koszty dowozów - ogółem za cały rok szkolny - wyniosły 810.567,65 zł.


Gmina w roku szkolnym 2020/2021 pokrywała koszty dowozu 20 uczniów niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny i nauki. Na powyższy cel wydatkowano kwotę 103.582,27 zł, z tego:

 • uczniowie dowożeni przez rodziców (umowy z rodzicami) - 12 uczniów, koszty ogółem 11.677,27 zł;

 • dowozy zorganizowane przez przewoźnika wyłonionego w drodze przetargu - 8 uczniów, koszty ogółem 91.905,00 zł.

W okresie zdalnego nauczania dowozy były realizowane w ograniczonym zakresie ze względu na panującą pandemię i ograniczenia w funkcjonowaniu placówek oświatowych.


Dożywianie i programy żywieniowe

Dożywianie dzieci oraz udzielanie pomocy w formie posiłku jest zadaniem własnym gminy o charakterze obligatoryjnym określonym przepisami o pomocy społecznej. Uczniowie klas I-VIII, oddziałów przedszkolnych oraz punktów przedszkolnych w szkołach korzystali ze stołówek własnych oraz cateringu zapewnionego przez kuchnie funkcjonujące w innych szkołach gminnych.

W każdej szkole uczniowie mają możliwość skorzystania z gorącego posiłku dwudaniowego (obiadu), za wyjątkiem SF w Osieku, gdzie oferowane jest wyłącznie drugie danie. Dobra oferta żywieniowa, przystępna cena posiłków oraz coraz atrakcyjniejsze warunki spożywania posiłków zachęcają uczniów do korzystania z oferty stołówek szkolnych.

Od roku szkolnego 2017/2018 funkcjonuje "Program dla szkół", który zastąpił realizowane dotychczas przez ARR programy "Owoce i warzywa w szkole" oraz "Mleko w szkole". Szkoły Gminy Lubin uczestniczą w tym projekcie. Celem programu jest promowanie wśród dzieci zdrowej diety, bogatej w owoce i warzywa oraz produkty mleczne. W ramach tych działań chętni uczniowie otrzymują nieodpłatnie produkty mleczne oraz porcje warzyw i owoców.

Realizowane programy są również pomocą finansową dla rodzin z dziećmi w wieku szkolnym - dostarczone produkty stanowią wartościowe uzupełnienie w codziennej diecie dzieci. Poprzez właściwe działania edukacyjne i profilaktyczne dociera się do szerokiego grona dzieci i młodzieży szkolnej. Jest to szczególnie istotne, biorąc pod uwagę sytuację, że uczniowie podczas pandemii często byli zmuszeni do ograniczenia swojej aktywności fizycznej.

W Przedszkolu realizowane są programy: "Akademia Zdrowego Przedszkolaka" (obszary tematyczne: Piramida Żywienia Przedszkolaka, Zdrowy Przedszkolak, Bezpieczny Przedszkolak), "Kubusiowi przyjaciele natury" oraz "Podróż do mlecznej krainy".Stypendium Wójta Gminy LubinRada Gminy Lubin uchwałą Nr XXVIII/278/2021 Rady Gminy Lubin z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania stypendiów studentom, przyjęła nowe zasady w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania stypendiów studentom. Stypendia przyznawane są jednorazowo, czyli jeden raz w trakcie roku kalendarzowego.

Należy podkreślić, że przyjęcie nowych zasad w tym zakresie gwarantuje kontynuację liczącego ponad 20 lat systemu wsparcia stypendialnego dla uzdolnionych studentów w Gminie Lubin. Ustanowione uchwałą nr XXXVIII/464/2002 Rady Gminy Lubin z dnia 31 stycznia 2002 r. zasady przyznawania stypendiów dla uczniów i studentów z Gminy Lubin (z późn. zm.), były jednymi z pierwszych systemowych rozwiązań wprowadzonych przez samorząd w zakresie wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu gminy.

O stypendium za bardzo dobre wyniki w nauce (średnia ocen) mogą ubiegać się studenci lub absolwenci studiów wyższych I i II stopnia oraz studenci lub absolwenci jednolitych studiów magisterskich, studiujący na uczelniach publicznych lub niepublicznych, w systemie stacjonarnym lub niestacjonarnym. Stypendium za bardzo dobre wyniki w nauce może uzyskać student lub absolwent, który spełnił łącznie następujące warunki:

 • jest mieszkańcem gminy Lubin;

 • uzyskał średnią ocen na koniec roku akademickiego – co najmniej 4,7;

 • uzyskał oceny pozytywne ze wszystkich egzaminów (w przypadku, gdy przedmiot kończy się egzaminem) i zaliczeń (w przypadku, gdy przedmiot nie jest objęty egzaminem) i nie przystępował do zaliczeń i egzaminów poprawkowych;

 • jest studentem lub absolwentem studiów wyższych I lub II stopnia, bądź studentem lub absolwentem jednolitych studiów magisterskich do ukończenia 26 roku życia i pozostaje na utrzymaniu rodziców.

Stypendium za szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe może uzyskać student lub absolwent, który spełnił łącznie następujące warunki:

 • jest mieszkańcem gminy Lubin;

 • jest studentem studiów lub absolwentem wyższych stacjonarnych lub niestacjonarnych do ukończenia 26 roku życia i pozostaje na utrzymaniu rodziców;

 • indywidualnie lub grupowo uzyskał tytuł laureata w konkursie lub turnieju na szczeblu minimum wojewódzkim, zdobywając nagrodę główną lub zajmując miejsca od I do III lub został finalistą w konkursie lub turnieju na szczeblu wyższym, jeśli konkurs lub turniej ten przewidywał eliminacje na szczeblach niższych, zgodnie z regulaminem przeprowadzanych zawodów/turnieju wiedzy, artystycznych, sportowych.

Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach lub w kilku uczelniach może ubiegać się tylko o jedno stypendium.

W 2021 roku z możliwości ubiegania się o stypendium Wójta Gminy Lubin skorzystało łącznie 60 osób. Łącznie na stypendia dla studentów w 2021 roku przeznaczono 29.550,00 zł. Za I semestr 2020/2021, 21 studentów I stopnia oraz 24 studentów II stopnia, uzyskało stypendium, przy czym wnioski zostały złożone jeszcze wg starych zasad. Natomiast według nowych zasad stypendium uzyskało 15 studentów, w tym: 4 osoby z I stopnia studiów i 11 osób z II stopnia studiów. Wszystkie stypendia przyznano za wyniki w nauce (średnią ocen).

Ponadto w 2021 roku stypendium Wójta Gminy Lubin otrzymało łącznie 64 uczniów. Na stypendia dla uczniów w 2021 roku przeznaczono 23.120,00 zł. Za I semestr 2020/2021, 18 uczniów za wysokie wyniki w nauce oraz 5 uczniów za osiągnięcia artystyczne lub sportowe - wnioski złożone wg starych. Natomiast według nowych zasad stypendium uzyskało 33 uczniów za wysokie wyniki w nauce oraz 8 uczniów za osiągnięcia artystyczne lub sportowe.DOTACJE DLA PRZEDSZKOLI I ŻŁOBKÓW NIEPUBLICZNYCH607 988

Wartość dotacji dla niepublicznych przedszkoli i żłobków ogółem w 2021 r.

451 388

Wartość dotacji dla niepublicznych przedszkoli w 2021 r.

156 600

Wartość dotacji dla niepublicznych żłobków w 2021 r.


Przedszkole Niepubliczne oraz Żłobek "Biała Żyrafa” w Osieku, dla których organem prowadzącym jest Stowarzyszenie Civis Europae, otrzymują od Gminy Lubin dotacje. W 2021 r. kwota dotacji wyniosła 607.987,62 zł, z czego 156.600,00 zł przypadło na żłobek, a 451.387,62 zł na przedszkole.

Podstawa prawna:

 • ustawa o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1930);

 • uchwała nr XXIV/240/2020 Rady Gminy Lubin z dnia 30 listopada 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych i publicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez podmioty inne niż jednostka samorządu terytorialnego, trybu przeprowadzania kontroli ich pobrania i wykorzystania;

 • uchwała nr III/40/2018 Rady Gminy Lubin z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce lub podmioty zatrudniające dziennych opiekunów oraz osoby prowadzące działalność na własny rachunek jako dzienny opiekun na terenie Gminy Lubin.PROGRAMY i projekty EDUKACYJNE W 2021 R.Program Sprawny Dolnoślązaczek

Projekt był skierowany do dzieci z klas I-III szkół podstawowych Gminy Lubin. Ideę programu "Sprawny Dolnoślązaczek” stanowiło propagowanie aktywnej postawy, zdobywania odznak sportowych potwierdzających zdobycie poszczególnych sprawności z sześciu zasadniczych bloków sportów z możliwością poszerzania o pokrewne dziedziny, np. gimnastyk - tancerz, czy też saneczkarz - narciarz - łyżwiarz. W programie uczestniczyły kl. I-III ze szkół podstawowych Gminy Lubin:

 • SP Krzeczyn Wielki;

 • SP Szklary Górne;

 • SP Raszówka;

 • SP Niemstów;

 • SP Siedlce.

Projekt został sfinansowany przez Dolnośląską Federację Sportu.


Autorski Projekt Gminy Lubin "Akademia Żaczek”

Projekt skierowano do dzieci w wieku 5-6 lat, uczęszczających do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubin. Zajęcia miały na celu aktywizację najmłodszych mieszkańców gminy, poprzez zapewnienie szerokiej gamy ćwiczeń ruchowych, a także wdrażanie zasad zdrowej rywalizacji. Zajęcia sportowo-rekreacyjne prowadzono pod kierownictwem wykwalifikowanego trenera sportowego wspólne z nauczycielami wychowania przedszkolnego jeden raz w tygodniu dla każdej grupy po 60 minut. W zajęciach uczestniczyły dzieci z:

 • SP w Krzeczynie Wielkim;

 • SP w Siedlcach;

 • SP w Niemstowie;

 • SP w Szklarach Górnych;

 • Przedszkole w Raszówce - oddział zamiejscowy w Lubinie.

Projekt został sfinansowany w całości z budżetu Gminy Lubin.


Program „Umiem Pływać”

Projekt skierowany do uczniów szkół podstawowych klas I-III.

Główne cele programu:

 • upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży;

 • nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania;

 • profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy;

 • zapobieganie zjawiskom patologii społecznych poprzez skierowaną do uczniów ofertę uczestnictwa w dodatkowych zajęciach sportowych;

 • efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej (pływalnie);

 • wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej poprzez objęcie programem w szczególności uczniów zamieszkałych w miejscowościach, w których nie ma pływalni;

 • edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów.


Projekt obejmował 10 zajęć nauki pływania z wykwalifikowanym instruktorem na krytych pływalniach. W zajęciach zarówno I i II etapie wzięło udział po trzy grupy uczniów, każda grupa liczyła 15 osób. W I etapie wiosennym brały udział dzieci z SP w Krzeczynie Wielkim (2 grupy) i SP w Niemstowie (1 grupa), natomiast realizacja II etapu jesiennego, była niemożliwa z powodu całkowitego zamknięcia basenu, na którym prowadzone były zajęcia. Realizatorem projektu "Umiem pływać” jest Dolnośląska Federacja Sportu, natomiast Gmina Lubin dofinansowała w I etapie wiosennym dowozy uczestników na basen, ponad koszt finansowany przez Federację w łącznej kwocie 2.340,00 zł.


Program "Szkolny Klub Sportowy"

Projekt był skierowany do uczniów szkół bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. Program miał na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole na podstawie indywidualnie zawieranej umowy zlecenie z prowadzącym zajęcia. Zajęcia sportowe przeprowadzano zarówno na boiskach sportowych, jak i na sali gimnastycznej w różnorodnych, nowoczesnych i atrakcyjnych formach. Najczęściej były to gry zespołowe, lekkoatletyka, zajęcia ogólnorozwojowe.

W zajęciach SKS brali udział uczniowie dwóch szkół SP w Raszówce (dwie grupy) i SP w Szklarach Górnych (1 grupa). W każdej z tych szkół utworzone zostały grupy minimum 15 osobowe. Każda grupa miała do zrealizowania 56 godzin zajęć. Treningi odbywały się dwa razy w tygodniu po jednej godzinie, co najmniej raz na półrocze przeprowadzano testy sprawnościowe. Operatorem realizacji programu jest Dolnośląska Federacja Sportu wspólnie ze Szkolnym Klubem Sportowym "Dolny Śląsk” we Wrocławiu, po której stronie są rozliczenia prowadzącego zajęcia, natomiast po stronie gminy jest nieodpłatne udostępnienie obiektów sportowych wraz ze sprzętem sportowym Wartość projektu - 8.400,00 zł za 3 grupy, a także opłata roczna w wysokości 100,00 zł za każdą zgłoszoną grupę.


Program "Gimnastyka dla Zdrowia”

Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej dla uczniów szkół podstawowych w formie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych ze szczególnym uwzględnieniem ćwiczeń korekcyjnych i kompensacyjnych. Główne cele zadania:

 • zachęcanie dzieci i młodzieży do regularnej aktywności fizycznej;

 • kształtowanie podstawowych nawyków ruchowych związanych z prawidłową postawą ciała;

 • korygowanie i przeciwdziałanie utrwalaniu zaburzeń statyki ciała;

 • zapobieganie i korygowanie zaburzeń statyki ciała oraz przeciwdziałanie ich utrwalaniu i pogłębianiu się.

Zadania korekcyjno-kompensacyjne są bardzo ważną wartością dodaną programu ze względu m.in. na brak obligatoryjnych i powszechnych zajęć gimnastyki korekcyjnej w szkołach podstawowych. W programie uczestniczyła jedna grupa 15 osobowa z kl. I ze SP w Siedlcach, która do zrealizowania miała 40 zajęć pozalekcyjnych dwa razy w tygodniu po jednej godzinie zegarowej.

Projekt finansowany ze środków Województwa Dolnośląskiego wsparty dotacją z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, po której stronie są rozliczenia prowadzącego zajęcia, natomiast po stronie gminy było nieodpłatne udostępnienie obiektów sportowych wraz ze sprzętem sportowym. Wartość projektu - 2.000,00 zł, a także opłata roczna w wysokości 100,00 zł za każdą zgłoszoną grupę.


Projekt Edukacja przez szachy w szkole "Szach-Mat"

Nauką gry w szachy objęte zostały wszystkie dzieci uczęszczające do klas I–III w sześciu szkołach podstawowych Gminy Lubin (w tym w Szkole Filialnej w Osieku), dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubin. Zajęcia szachowe prowadzono w ramach podstawy programowej, w części dotyczącej zajęć edukacji matematycznej, obejmując wszystkich uczniów z kl. I-III.

Projekt szachowy "Gambit” wewnętrzny projekt realizowany przez Gminę Lubin

Zajęcia nauki gry w szachy dla dzieci i młodzieży z Gminy Lubin w wieku od 5 lat do 15 lat. Szkolenia szachowe prowadzone były w okresie od października do grudnia 2021 r. w obiektach należących do Gminy Lubin, w szczególności w świetlicach wiejskich i gminnej bibliotece. Utworzono po dwie grupy dla początkujących i średnio zaawansowanych w każdej miejscowości Obora, Siedlce i Raszówka, w których prowadzone były zajęcia po 1 godzinie lekcyjnej zajęć tygodniowo na każdą grupę.

Głównym celem zajęć jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dzieci i młodzieży w zakresie:

 • rozbudzania zaciekawienia grą w szachy;

 • poznania podstaw gry w szachy;

 • rozwijania wyobraźni i logicznego myślenia;

 • rozwijania zdolności do działania w zespole i osiągania zamierzonego celu;

 • wyrabianie poczucia ładu, porządku i estetyki oraz percepcji wzrokowej;

 • poczucia własnej wartości;

 • poznawania i bogacenia słownika terminów szachowych;

 • posługiwania się symbolami szachowymi w celu pokonania bariery językowej;

 • czerpania radości i zadowolenia grą w szachy.

Projekt finansowany ze środków KGHM Polska Miedź SA w wysokości 30.000,00 zł.