BUDŻET


DOCHODYDochody ogółem wykonane w 2021 r.

127 715 002

+4,42%

do roku 2020


Dochody ogółem na mieszkańca w 2021 r.

7 945

+3,60%

do roku 2020


7 558

Dochody bieżące na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom transferów bieżących do budżetu.

387

Dochody majątkowe na mieszkańca


Wartość wskazuje na skuteczność działań w zakresie pozyskiwania dodatkowych środków na inwestycje.

3 086

Dochody własne na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom samodzielności finansowej jednostki i poziom elastyczności budżetu.

40

Dochody unijne na mieszkańca


Wartość wskazuje na aktywność jednostki w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych.Najważniejszym źródłem dochodów Gminy Lubin w 2021 r. były wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Wpływy w kwocie blisko 32,5 mln zł stanowiły 25% wszystkich dochodów gminy. W stosunku do poprzedniego roku dochody z tytułu udziału w podatku PIT wzrosły o ponad 2,7 mln zł, czyli 9%. Pięć najistotniejszych pozycji po stronie dochodowej budżetu gminy składało się łącznie na 74% wszystkich wpływów. Najważniejszym źródłem dochodów własnych Gminy Lubin w 2021 r. były wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, które wyniosły niemal 23,0 mln zł i generowały 18% wpływów do budżetu. Istotnym źródłem dochodów własnych gminy były również wpływy z opłaty eksploatacyjnej, wykonane na poziomie 8,1 mln zł.10 głównych źródeł dochodów Gminy Lubin w 2021 r.Dochody Gminy Lubin w 2021 r.Struktura dochodów Gminy Lubin w 2021 r.Udział dotacji inwestycyjnych

w dochodach ogółem

3,14%

-4,56 p.p.

do roku 2020


Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych.


Otrzymanie dofinansowania dla Gminy Lubin.


Istotne znaczenie w strukturze dochodów budżetowych Gminy Lubin w 2021 r. odegrały uzyskane dotacje inwestycyjne. Wartość wykonanych dotacji w 2021 r. wyniosła 3.919.999,49 zł z czego 539.525,60 zł było środkami pochodzącymi z budżetu środków europejskich, zaś 3.380.473,89.zł pozyskano z budżetu państwa lub funduszy celowych.

W 2021 r. Gmina Lubin otrzymała promesę w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Na łączną kwotę 11.100.000 zł składały się:

  • Przebudowa (modernizacja) dróg na terenie Gminy Lubin - wartość dofinansowania 4.750.000 zł,

  • Przebudowa i rozbudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w miejscowości Obora - wartość dofinansowania 3.800.000 zł,

  • Budowa przedszkola i żłobka na terenie Gminy Lubin w miejscowości Chróstnik - wartość dofinansowania 2.550.000 zł.

Więcej na temat projektów inwestycyjnych zrealizowanych z dofinansowaniem można zobaczyć w zakładce Inwestycje.WYDATKIWydatki ogółem WYKONANE w 2021 r.

125 211 372

+11,40%

do roku 2020


Wydatki ogółem na mieszkańca w 2021 r.

7 789

+10,53%

do roku 2020


6 584

Wydatki bieżące na mieszkańca


Wartość wskazuję na poziom środków jaki przeznaczano na realizację zadań bieżących jednostki.

1 205

Wydatki majątkowe na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom nakładów na realizację inwestycji oraz przyjęte priorytety w zakresie realizacji zadań własnych.

12 343 209

Środki własne

na inwestycje


Wartość nadwyżki operacyjnej pomniejszona o spłatę długu. Wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego.

153 144

Wydatki bieżące zrealizowane

z dofinansowaniem UE


Wartość wydatków zrealizowanych z udziałem środków zewnętrznych. Świadczy o aktywności JST w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania.W 2021 r. Gmina Lubin najwięcej środków przeznaczała na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i wsparcia rodziny. Wydatki z obszaru pomocy społecznej i wsparcia rodziny wiązały się w głównej mierze z realizacją rządowego programu "Rodzina 500+" oraz wypłatą zasiłków i świadczeń rodzinnych. W 2021 r. zrealizowano je na poziomie prawie 29,6 mln zł. Drugim najistotniejszym obszarem funkcjonowania gminy była oświata i wychowanie. Gmina wydawała na realizację zadań oświatowych ponad 28,8 mln zł, co stanowiło ponad 23% środków budżetu wydatkowego. Obecność wydatków oświatowych na drugim miejscu w strukturze wpisuje się w standardowy obraz tej części budżetu w większości gmin w Polsce. Utrzymanie aparatu administracyjnego w 2021 r. kosztowało ponad 11,6 mln zł, co stanowiło 9% wydatków budżetowych gminy. Znaczne środki wydawano również w obszarze gospodarki komunalnej i ochrony środowiska oraz transportu i łączności, co wiązało się m.in. z realizowanymi przez gminę zadaniami inwestycyjnymi. Wydatki w tych obszarach wyniosły w 2021 r. odpowiednio 19,8 mln zł oraz 14,8.mln zł.


Główne kierunki wydatków Gminy Lubin w 2021 r.


ZADŁUŻENIEZadłużenie GMINY NA KONIEC 2021 r.

33 954 131

-8,88%

do roku 2020


Zadłużenie na mieszkańca na koniec 2021 r.

2 112

-9,59%

do roku 2020


2 503 629

Wynik budżetu

ogółem


Określa nominalną różnicę pomiędzy wysokością uzyskanych dochodów i zrealizowanych wydatków.

15 652 370

Wynik budżetu

bieżącego


Wartość wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji i spłaty zobowiązań bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego.

26,59%

Zadłużenie w stosunku do dochodów


Wartość wskazuje na udział kwoty długu w dochodach budżetowych.

12 647

Koszt obsługi

długu


Wartość wydatków na zapłatę odsetek od każdego 1 mln zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji.Zadłużenie Gminy Lubin na koniec 2021 r. wyniosło prawie 34,0 mln zł i stanowiło 26,59% wykonanych dochodów. W stosunku do ubiegłego roku kwota zadłużenia spadła o 8,88%, a co za tym idzie jednocześnie o 3,88 pp. spadł udział zadłużenia w dochodach ogółem. Gmina sprawnie obsługuje swoje zadłużenie, co pozwala na optymalne finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych. W 2021 r. o ponad 73% wzrósł poziom wygenerowanej nadwyżki operacyjnej, co zapewnia bezpieczeństwo finansowe gminy, również w zakresie spełnienia ustawowej relacji zadłużenia, o której mowa w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych.


Kształt WPF Gminy Lubin wg ostatniej zmiany dokonanej w 2021 r.